Acrinova offentliggör kompletterande handlingar inför extra stämman den 3 juli

Styrelsens redogörelse för beslut om försäljning av Queenswall AB till Catena och Falvir AB.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Styrelsen har emottagit ett bud från Catena om att få förvärva dotterbolaget Queenswall AB. En förutsättning för budet är att initiativtagaren, Göran Månsson, ingår i förvärvet. Göran Månsson är styrelseordf i Falvir och dess största ägare.

Av Catena har Falvir erbjudits att få köpa 40 % av Queenwall för samma värdering som har avtalats för Catena. Detta har Falvir AB accepterat under förutsättning att den extra bolagstämman den 3 juli godkänner affären.

Styrelsen för Acrinova anser att budet på Queenswall är marknadsmässigt, vilket även värdeintyget från oberoende värderingsman visar. I dagsläget har knappt 8 miljoner kr investerats i Queenswall, dessa medel har i till stor del inlånats av Falvir AB.

Fastigheten är en utvecklingsfastighet som inte kommer att generera några vinster på länge. Beviljat bygglov har överklagats till länsstyrelsen och uppgjord tidsplan har fått projektet senarelagt. Därmed är osäkerheten att attrahera nödvändigt kapital för förverkligandet av e-handelsklustret större än tidigare beräknat. Osäkerheten kring tidsplanen påverkar även möjligheten att kontraktera hyresgäster eftersom hanteringstiden är okänd.

Därför anser styrelsen att det är positivt för aktieägarna i Acrinova att acceptera budet.

Köpeskillingen är beräknad till ett fastighetsvärde om 18 miljoner kr.

Med utgångspunkt för detta har styrelsen accepterat inlämnade bud och styrelsen kan glädjas åt att aktieägarna i Acrinova gör en positiv affär.

Därför föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman fastställer försäljningen av dotterbolagen.

Varken Falvir AB:s företrädare eller Göran Månsson har deltagit i beslutet.

Stockholm 26 juni 2015

Johan Widström

Styrelseordf
Acrinova AB