Acrinova publicerar delårsrapport för perioden januari – september 2019

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till september 2019. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.acrinova.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

VD Ulf Wallén kommenterar
Det tredje kvartalet 2019 är nu avslutat. Aktivitetsnivån har i sedvanlig ordning varit hög och vi fortsätter att jobba målmedvetet med utvecklingen av både våra fastigheter och av bolaget i stort. Vi fortsätter även att arbeta hårt med vår löpande verksamhet vilket även återspegla sig i vårt resultat för kvartalet. Jämfört med motsvarande period under föregående år så ökar vi våra intäkter med nästan 4 mkr, med ett resultat för tredje kvartalet som uppgår till cirka 5,8 mkr. Dessutom har vi ökat värdet på vårt fastighetsbestånd med nästan 100 mkr, vilket också är glädjande. Det känns naturligtvis mycket bra att på löpande basis kunna leverera organisk tillväxt och vi har mycket god tilltro till vår förmåga att uppnå våra långsiktiga målsättningar som vi presenterade tidigare i år.”

Sammanfattning av tredje kvartalet (2019-07-01 – 2019-09-30))
Samtliga belopp nedan i KSEK om inget annat anges. Siffror för motsvarande period under föregående år inom parantes.

 • Nettoomsättningen uppgick till 24 878 (20 674).
 • Rörelseresultatet uppgick till 15 490 (15 664).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 3 879 (5 711).
 • Periodens resultat uppgick till 5 793 (9 440).
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,39 kr (0,67).

Sammanfattning av årets första nio månader (2019-01-01 – 2019-09-30)
Samtliga belopp nedan i KSEK om inget annat anges. Siffror för motsvarande period under föregående år inom parantes. 

 • Nettoomsättningen uppgick till 69 944 (65 074).
 • Rörelseresultatet uppgick till 48 716 (45 958).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 13 008 (14 703).
 • Periodens resultat uppgick till 24 098 (22 511).
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 1,67 kr (1,61).
 • Eget kapital per aktie uppgick till 20,32 kr (18,26).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) uppgick till 21,95 kr (19,34).
 • Soliditeten uppgick till 46,6 % (49,7 %)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,61 ggr (4,83)
 • Likvida medel (banktillgodohavanden) uppgick vid periodens utgång till 19 630 tkr (35 423).    

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD,
0708-30 79 90  

www.acrinova.se

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.