Acrinova publicerar halvårsrapport för perioden januari – juni 2019

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) publicerar härmed halvårsrapport avseende perioden januari till juni 2019. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.acrinova.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

VD Ulf Wallén kommenterar

”Det har varit ett kvartal med en mycket hög aktivitetsnivå i Acrinova, där vi har kunnat meddela flera goda nyheter till marknaden. Vi har genomfört ett antal omfattande fastighetsförvärv i Trelleborg och Staffanstorp som medför en väsentlig förstärkning av vår redan i dagsläget fina fastighetsportfölj. Detta i kombination med vårt kontinuerligt hårda och målmedvetna arbete i våra fastighets,- förvaltnings- och serviceverksamheten gör att vårt rörelseresultat för första halvåret är 33,2 MSEK, vilket är 3 MSEK bättre än motsvarande period 2018. Resultat efter skatt var 18,3 MSEK för första halvåret mot 13,1 MSEK för motsvarande period förra året. Den goda och gedigna tillväxten i Acrinova gör att jag känner mig trygg i både våra målsättningar och på Acrinovas framtid i stort.”

Sammanfattning av andra kvartalet (2019-04-01 – 2019-06-30) 

Samtliga belopp nedan i KSEK om inget annat anges. Siffror för motsvarande period under föregående år inom parantes.

 •  Nettoomsättningen uppgick till 23 764 (22 809).
 •  Rörelseresultatet uppgick till 18 348 (15 775).
 •  Förvaltningsresultatet uppgick till 5 583 (4 769).
 •  Periodens resultat uppgick till 11 448 (7 045).
 •  Periodens resultat per aktie uppgick till 2,39 kr (1,51).

Sammanfattning av första halvåret (2019-01-01 – 2019-06-30)

Samtliga belopp nedan i KSEK om inget annat anges. Siffror för motsvarande period under föregående år inom parantes.

 •  Nettoomsättningen uppgick till 45 066 (44 400).
 •  Rörelseresultatet uppgick till 33 226 (30 294).
 •  Förvaltningsresultatet uppgick till 9 129 (8 992).
 •  Periodens resultat uppgick till 18 305 (13 071).
 •  Periodens resultat per aktie uppgick till 3,83 kr (2,81).
 •  Eget kapital per aktie uppgick till 59,68 kr (52,75).
 •  Soliditeten uppgick till 46,5 % (47,8)
 •  Räntetäckningsgraden uppgick till 3,9 ggr (4,3)
 •  Likvida medel (banktillgodohavanden) uppgick vid periodens utgång till 15 112 tkr (27 641).

 För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD,
0708-30 79 90  

www.acrinova.se

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling. 

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juli 2019.