Acrinova renodlar verksamheten och avyttrar majoriteten av dotterbolagen VVS-Huset och Acrinova Fastighetsservice

Genom avyttringen renodlar Acrinova AB (publ) (”Acrinova” eller ”Bolaget”) verksamheten mot att primärt fokusera på att äga och utveckla Bolagets fastighetsbestånd. Avyttringen utgör ytterligare steg mot att uppnå Acrinovas finansiella mål om att vid utgången av 2021 inneha ett fastighetsbestånd med ett värde om minst 1,5 miljarder SEK. Försäljningen sker till ett nybildat bolag (”NYAB”) där Acrinova fortsatt finns med som betydande aktieägare. NYAB kommer att ägas av Fredrik Svensson genom helägt bolag och Acrinova till 45 procent vardera samt Östersjöhus AB till 10 procent. Försäljningssumman, som erläggs i form av en revers, uppgår till cirka 13,2 MSEK, vilket motsvarar Acrinovas bokförda koncernmässiga värde för verksamheterna. Avyttringen har genomförts idag, den 26 april 2021.

Efter beslut om fortsatt expansion i primärt Öresundsregionen har ytterligare beslut tagits om att fokusera på kärnverksamheten och kraftigt ökad fastighetsvolym, och därmed minskat engagemang inom teknisk förvaltning. Fredrik Svensson som har diger erfarenhet från fastighetsservicesektorn kommer från och med idag att bli fullt verksam i NYAB. Tillsammans med Thomas Fröslev som under de senaste åren varit ansvarig för både VVS-Huset och Acrinova Fastighetsservice, ser de goda möjligheter att driva verksamheterna vidare på ett självständigt sätt. Genom ett betydande aktieägande i NYAB kommer Acrinova fortfarande ha ett tätt samarbete och kontroll över den tekniska förvaltningen av Bolagets egna fastigheter.

Ulf Wallén VD Acrinova, Thomas Fröslev VD VVS-Huset och Acrinova Fastighetsservice och Fredrik Svensson delägare och VD NYAB kommenterar affären:
Vi har länge haft stor nytta av att ha både VVS och fastighetstjänster inom koncernen men har våra klart definierade expansionsmål om att nå ett fastighetsvärde om 1,5 miljarder SEK under innevarande år, vilket vi nu kan fokusera ytterligare på.” säger Ulf Wallén, VD Acrinova.

Det ska bli fantastiskt spännande att ta bolagen vidare på egna ben efter att ha varit del av något större.” säger Thomas Fröslev, VD VVS-Huset och Acrinova Fastighetsservice.

Med min historik som entreprenör ser jag en fantastiskt fin potential i NYAB och ser fram emot komma med nya idéer om hur NYAB kan fortsätta utvecklas.” säger Fredrik Svensson, aktieägare och VD NYAB.

Omsättning och resultatpåverkan
VVS-Huset och Acrinova Fastighetsservice omsatte tillsammans cirka 32 MSEK under räkenskapsåret 2020, men med ett förvaltningsresultat om cirka -4,3 MSEK. Genom avyttringen kommer Acrinova inte längre att konsolidera verksamheterna i Bolagets räkenskaper från och med delårsrapporten för det andra kvartalet 2021.

Om transaktionen
Köpeskillingen för NYAB erläggs i form av en revers till Acrinova. Reversen har ställts ut på marknadsmässiga villkor. Transaktionen har genomförts idag den 26 april 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  


www.acrinova.se

Denna information är sådan information som Acrinova AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2021 klockan 09.00 CEST.

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: 
 

Acrinova är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag verksamt i södra Sverige och med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv, projektutveckling och förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.