Acrinova slutför förvärvet av fastigheten Orion 7 i Trelleborgs kommun

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag att bolaget ökat dess fastighetsbestånd genom slutförandet av förvärvet av fastigheten Orion 7 i Trelleborgs kommun.

”Vi expanderar nu ytterligare i Trelleborgs kommun genom förvärvet av fastigheten Orion 7. Fastigheten har ett bra strategiskt läge vilket stärker vår närvaro i kommunen och ger oss ett ökat tillskott till våra löpande hyres- och förvaltningsintäkter.” säger Acrinovas VD Ulf Wallén.

Mer om fastigheten
Fastigheten är belägen i de östra delarna av centrala Trelleborg och består av två markområden med en byggnad på vardera område. På det mindre västra området finns en kontorsbyggnad med en uthyrbar area om cirka 2 000 kvadratmeter. På det större östra området finns en produktionsanläggning om cirka 9 000 kvadratmeter. Fastigheten är i dagsläget fullt uthyrd.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  

www.acrinova.se

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.