Acrinova tidigarelägger bokslutskommuniké januari-december 2018

Sammanfattning perioden januari – december 2018.

 • Nettoomsättningen uppgick till 87 643 tkr (83 837).
 • Rörelseresultatet uppgick till 61 991 tkr (59 095).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 17 247 tkr (18 073).
 • Periodens resultat uppgick till 33 527 tkr (45 736).
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 7,17 kr (10,06).
 • Eget kapital per aktie uppgick till 56,34 kr (50,94).
 • Likvida medel (kassa, bank) uppgick vid periodens utgång till 20 679 tkr (18 242).    

Sammanfattning perioden oktober – december 2018.

 • Nettoomsättningen uppgick till 22 569 tkr (20 076).
 • Rörelseresultatet uppgick till 16 033 tkr (15 107).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 2 544 tkr (4 328).
 • Periodens resultat uppgick till 11 016 tkr (10 742).
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 2,36 kr (2,33).
 • Eget kapital per aktie uppgick till 56,34 kr (50,94).
 • Likvida medel (kassa, bank) uppgick vid periodens utgång till 20 679 tkr (18 242).    

Utdelning

Acrinova AB’s styrelse föreslår en vinstutdelning om 2,10 kr per aktie, att fördelas vid två utbetalningstillfällen.

Årsstämma

Bolagets årsstämma kommer att hållas i Malmö den 26 april.

Årsredovisning

Bolagets årsredovisning kommer att finnas tillgänglig tre veckor innan årsstämman, dvs. den 5 april.

Granskning

Revisionen av årsbokslutet är genomförd och klar. Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

 

Kalendarium

Årsredovisning – 2018                    5 april

Årsstämma                                    26 april

Kvartalsrapport Q1 – 2019             14 maj

Kvartalsrapport Q2 – 2019             26 juli

Kvartalsrapport Q3 – 2019             15 november

VD kommenterar

För 2018 visar vi ett rörelseresultat på 62,0 mkr (59,1). En ökning med 2,9 mkr. Ökningen ligger inom den egna fastighetsverksamheten. Vår förvaltnings- och servicedel har i stort sett samma rörelseresultat som föregående år. Vi har ett förvaltningsresultat på 17,2 mkr (18,1). Dvs en minskning med 0,9 mkr. Detta beror dels på att vi har högre räntekostnader (0,4 mkr) eftersom vi förvärvat fler fastigheter, där pluseffekten kommer i rörelseresultatet. Dels har vi tagit engångskostnader om ca 1 mkr för personal och konsulter som inte längre arbetar i koncernen.

Den orealiserade värdeökningen i våra fastigheter var 20,9 mkr (45,5). Realiserade värdeförändringar på de sålda fastigheterna uppgick till 2,6 mkr (0). Detta visar att vi arbetat målmedvetet med utveckling och värdehöjande åtgärder på våra fastigheter. Resultat efter skatt slutade på 33,5 mkr mot 45,7 mkr förra året.

För ytterligare information kontakta

VD Ulf Wallén

0708 30 79 90

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2019.