Acrinovas styrelse beslutar om riktad nyemission om högst cirka 49,5 MSEK

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag att bolagets styrelse beslutar om en riktad nyemission om högst totalt 2 199 600 aktier för 22,50 SEK per aktie, motsvarande en emissionslikvid om högst cirka 49,5 MSEK med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 5 mars 2020.

VD Ulf Wallén kommenterar:
”Som en del av vår expansionsstrategi genomför vi nu en riktad nyemission för att möjliggöra ytterligare värdeskapande aktiviteter för Acrinova. Genom den riktade nyemissionen kan Acrinova tillföras ytterligare kapital på ett effektivt sätt – kapital som bidrar till att ytterligare förstärka vår finansiella ställning.”

Motiv till den riktade nyemissionen
Styrelsen anser det vara fördelaktigt för bolaget och aktieägarna på sikt att genom nyemissionen få in nya kapitalstarka ägare i bolaget och därmed bredda basen av större investerare samtidigt som bolaget tillförs kapital som möjliggör en fortsatt expansiv tillväxt genom förvärv av fastigheter och bolag.

Om den riktade nyemissionen
Acrinovas styrelse har beslutat att, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 5 mars 2020, genomföra en riktad nyemission av högst totalt 2 199 600 aktier i Acrinova, till ett pris om 22,50 SEK per aktie. Detta innebär en total emissionslikvid om högst cirka 49,5 MSEK.

Emissionskursen är fastställd utifrån den volymviktade genomsnittskursen mellan 26 februari 2020 och 10 mars 2020 med en rabatt på cirka 5,5 procent. Nyemissionen riktar sig till investerare där varje enskild investerare åtar sig att investera för ett belopp motsvarande minst 100 000 EUR. Minimiposten har därför fastställts till 4 888 aktier och antalet miniposter för varje enskild tecknare uppgår till minst 10 poster (motsvarande cirka 102 354 EUR baserat på den av Riksbanken fastställda växlingskursen för SEK/EUR per den 10 mars 2020). Teckning av aktier sker på en särskild teckningsanmälan som finns tillgänglig på bolagets webbplats under teckningsperioden som pågår från den 11 mars 2020 och 3 april 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga eller förkorta teckningsperioden.

Antalet aktier och aktiekapital
Antalet aktier uppgår till 19 898 347 aktier. Vid fulltecknad riktad nyemission kommer antalet aktier att öka med 2 199 600 aktier, vilket medför att det totala antalet aktier därmed uppgår till 22 097 947 aktier.

Aktiekapitalet kommer att öka med högst 733 200,000001 SEK. Från 6 632 782,333335 SEK till 7 365 982,333336 SEK. Baserat på idag registrerat aktiekapital medför denna riktade nyemission en utspädning om högst cirka 10 % för Acrinovas befintliga aktieägare.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för bolaget och aktieägarna på sikt att genom den riktade nyemissionen få in nya kapitalstarka ägare i bolaget och därmed bredda basen av större investerare samtidigt som bolaget tillförs kapital som möjliggör en fortsatt expansiv tillväxt genom förvärv av fastigheter och bolag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  

www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post:  

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling. 

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 mars 2020.