Avstämningsdag för aktieuppdelning (split) i Acrinova fastställd till 3 juli 2018

Extra bolagsstämman i Acrinova AB (publ) den 24 juni 2019 beslutade om en aktieuppdelning (split) av de befintliga utestående 4 891 228 aktierna i förhållande 3:1, till 14 673 684 aktier med ett nytt kvotvärde om 1/3 krona. Styrelsen bemyndigades att bestämma avstämningsdagen för uppdelningen av aktierna.

Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdag för uppdelningen ska vara onsdagen den 3 juli 2019, vilket innebär att sista dag för handel i aktien före uppdelningen är måndagen den 1 juli 2019. Första dag för handel med uppdelade aktier är tisdagen den 2 juli 2019. Uppdelningen sker automatiskt och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.

I samband med aktieuppdelningen kommer aktien i Acrinova att få en ny ISIN-kod. Den nya ISIN-koden är SE0007306188.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD,
0708-30 79 90  

www.acrinova.se

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.