Avtal avslutas med förvaltningskund, ökar fokus på egna fastigheter

Acrinova AB (publ) (”Acrinova” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget informerats om att Norama Real Estate AB sålt sina fastigheter per 2020-12-30, därmed avslutas förvaltningsavtalet med Acrinova. Acrinova avser att i samband med förändringen ytterligare öka fokus på sin fastighetsexpansion, i enlighet med rådande affärsstrategi.

Acrinova har innehaft ett förvaltningsuppdrag åt fastighetsfonden Norama Real Estate AB sedan 2016, ett uppdrag som nu upphör i samband med att fonden stängs ner. Detta förväntas innebära att Acrinova förlorar externa förvaltningsintäkter om cirka 11 MSEK på årsbasis. Uppsägningstiden för avtalet är sex månader, vilket medför att intäktsbortfallet 2021 blir ca 5,5 MSEK och inträffar under andra halvåret.

I samband med de beskrivna förändringarna i Bolagets affärsområde för fastighetsförvaltning kommer Acrinova att ta ytterligare steg för att öka det egna fastighetsbeståndet, i enlighet med tidigare kommunicerad tillväxtstrategi. Bolaget bedömer att nya förvärv och fortsatt expansion under 2021 fullt ut kompenserar intäktsbortfallet från det avslutade avtalet med Norama Real Estate AB.

Vi tar nu tillfället i akt att lägga om verksamheten något, om än i linje med vår tidigare kommunicerade tillväxtstrategi. Vi är övertygade om att ett ökat fokus på förvärv, projektutveckling och förädling kommer stärka bolaget”, säger Ulf Wallén, VD på Acrinova.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  


www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: 
 

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling. 

Denna information är sådan information som Acrinova AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2020.