Bokslutskommuniké 2015-01-01 – 2015-12-31

Tolv månader (2015-01-01 – 2015-12-31)

•    Nettoomsättning uppgick till 90 889 SEK (0 SEK)
•    Resultatet efter finansiella poster uppgick till 25 016 366 SEK (-207 981 SEK)
•    Resultatet per aktie uppgick till 20,24 SEK (N/A).
•    Soliditeten uppgick per den 31 december 2015 till 99 %.

Fjärde kvartalet (2015-10-01 – 2015-12-31)
•    Nettoomsättning uppgick till 0 SEK (N/A)
•    Resultatet efter finansiella poster uppgick till -317 875 SEK (N/A)
•    Resultatet per aktie uppgick till -0,26 SEK (N/A)

Definitioner
•    Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 1 235 689 per 2015-12-31.
•    Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
•    Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under 2015

Första kvartalet
–    Acrinova AB (publ) noterades den 2 mars på Aktie Torget.
–    Den 13:e mars 2015 kommunicerade Acrinova AB (publ) att de påbörjade byggnation av e-handelsklustret.

Andra kvartalet
–    Dotterbolaget Queenswall AB, fullföljde förvärvet av Norra Varalöv 31:2 i Ängelholms kommun.
–    Ängelholms kommun beviljar bygglov för Acrinova AB (publ) den 29 april 2015.
–    Bolaget kunde i maj och april meddela att det ingår partnerskap med Milvus Logistics AB och E37 Systems AB för framtidens e-handel.
–    Den 25:e juni meddelar Acrinova AB (publ) att de avyttrar dotterbolagen Queenswall AB och Vissol AB.

Tredje kvartalet
–    Genom en extra bolagsstämma beslutades det att genomföra uppdelning av aktier samt automatiskt inlösenförfarande av aktier den 18:e september.

Fjärde kvartalet
–    Den 22:e oktober kommunicerade Acrinova AB (publ) deras framtida planer för fortsatt verksamhet. Förvärv i storleksordningen på en fastighetsvärdering om 200 – 250 miljoner kronor. Nästa steg framöver är att genom apportförfarande emittera in fastigheter genom att betala med nya aktier i Acrinova till det faktiska substansvärdet.
–    Den 30:e december genomför Acrinova AB (publ) förvärv av två bolag, Bokbindaren 6 samt Stamhögens Fastigheter AB.

VD Göran Månsson kommenterar
Resultatet för Acrinova för det första verksamhetsåret som ett listat bolag har varit mycket bra tack vare de försäljningar som gjordes under sommaren 2015. Vi har genom ett särskilt inlösens förfarande skiftat ut 12 kr per aktie. Vi kommer i närtid att slutföra förhandlingar om flera affärer och kommer att bredda vår verksamhet betydligt. Vi ser fram emot fortsatt utveckling av Acrinova under 2016.

Styrelsen har beslutat att föreslå utdelning med 1,25 kr per aktie i bolaget.

Acrinova AB (publ) i korthet
Acrinova är ett bolag med verksamhet inom förvaltning och utveckling av fastigheter. Under 2015, har på styrelsens inrådan, aktieägarna beslutat att bredda verksamheten till att inkludera fastigheter inom bostäder, kontor, handel och lager, mm.

Affärsidé
Acrinova ska bygga, förvärva, utveckla och förvalta fastigheter. Bolaget har som målsättning att förvärva attraktiva fastigheter och markytor för förvaltning och exploatering. Bolaget avser att inom en sexmånadersperiod ha förvärvat fastigheter till ett värde av ca 200 miljoner kronor.

Bolagets filosofi är att förvärven skall göras på små till medelstora marknader med det långsiktiga målet att på varje lokal delmarknad bygga upp kritiska massor för att kunna leverera goda kassaflöden.

Förvärven kommer dels att genomföras med den egna kassan i kombination med belåning, samt genom apportförvärv i enlighet med bolagsstämmans mandat att emittera nya aktier i samband förvärv.

Målsättning
Acrinovas målsättning är att skapa en stabil verksamhet som kan användas som plattform för tillväxt, såväl organisk som genom förvärv. Ledningen ser god potential för möjliga förvärv och fortsatt tillväxt framöver.

Acrinova skall inom fem år ha ett fastighetsvärde på 500 miljoner kr.


Bolagsstrukur och aktieinnehav
Acrinova har två dotterbolag genom förvärvet den 30:e december 2015. Stamhögens fastigheter AB och Bokbindaren 6 AB.

Aktien
Aktien i Acrinova AB (publ) noterades på AktieTorget den 2 mars 2015. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Per den 31 december 2015 uppgick antalet aktier i Acrinova AB (publ) till 1 235 689 stycken.

Acrinova AB (publ) hade ca 283 aktieägare per den 31 december 2015.


Förslag till disposition av Acrinova ABs (publ) 2015 resultat
Styrelsen föreslår att den ansamlade vinsten behandlas så:

–    Att i utdelning utbetalas 1,25 kr per aktie.
–    Att i ny räkning balansera resterad ansamlad vinst.

Principer för bokslutskommunikéns upprättande
Koncernens och Moderföretagets finansiella rapporter har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). Tillämpade principer är oförändrade jämfört med föregående år.

Granskning av revisor
Bokslutskommunikén har ej granskats av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter
Acrinova AB (publ) årsredovisning för 2015 finns tillgänglig på Bolagets hemsida och Aktie Torgets hemsida den 10 februari 2016.

Årsstämma Acrinova AB (publ) 25 februari 2016

Delårsrapport Q1 20 april 2016

Delårsrapport Q2 19 juli 2016

Delårsrapport Q3 20 okt 2016

Avlämnande av bokslutskommuniké
Ängelholm, den 3 februari 2016, Acrinova AB (publ), Styrelsen