Bokslutskommuniké januari-december 2016

Se hela rapporten i PDF Acrinova Bokslutskommuniké 2016

Sammanfattning perioden 1 januari – 31 december 2016.

 • Nettoomsättningen uppgick till 31 552 tkr (5 260).
 • Rörelseresultatet uppgick till 21 586 tkr (5 260).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 4 049 tkr (2 305).
 • Periodens resultat uppgick till 18 548 tkr (25 820).
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 6,51 kr (24,08).
 • Eget kapital per aktie uppgick till 41,13 kr (34,43).
 • Likvida medel (kassa, bank) uppgick vid periodens utgång till 20 018 tkr (39 433).

Sammanfattning perioden 1 oktober – 31 december 2016.

 • Nettoomsättningen uppgick till 15 773 tkr (5 169).
 • Rörelseresultatet uppgick till 10 104 tkr (5 169).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 478 tkr (3 462).
 • Periodens resultat uppgick till -11 177 tkr (231).
 • Periodens resultat per aktie uppgick till -2,60 kr (0,19).
 • Eget kapital per aktie uppgick till 41,13 kr (34,40)
 • Likvida medel (kassa, bank) uppgick vid periodens utgång till 20 018 tkr (39 433) 

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 kr (1,25) per aktie.

Revisorns granskning

Bokslutskommunikén har granskats av bolagets revisorer

Kalendarium

Årsredovisning                                        7 april

Årsstämma                                               28 april

Kvartalsrapport Q1                                   12 maj

Kvartalsrapport Q2                                   28 juli

Kvartalsrapport Q3                                   17 november

Aktien

Antalet utestående aktier 4 460 088 st.

Aktiekapitalet är 4 460 088 kr. Kvotvärde 1 kr per aktie.

Aktien listades den 2 mars 2015 på AktieTorget (www.aktietorget.se) med beteckningen ACRI.

VD kommenterar

Som ny VD för Acrinova är det glädjande att få presentera denna bokslutskommuniké. Bolaget följer sin tillväxtstrategi. Sedan jag började den 1 juni har vi redan hunnit förvärva och tillträda sju nya fastigheter. Koncernen har nu en bra intjäningsförmåga och genererar positiva kassaflöden. Detta är viktigt för att ha en bra grund att stå på när vi skall utveckla bolagets olika verksamhetsområden. Eftersom de nyförvärvade fastigheterna och det nya verksamhetsområdet fastighetsförvaltning förvärvades 1 juni, är de bara med i delårsrapporten med sju månaders resultat.

Vi har nu gått över till att redovisa enligt IFRS. Detta innebär bland annat att vi fångar upp orealiserade värdeförändringar i resultatet. För 2016 innebar detta en positiv värdeförändring på våra fastigheter om 6,1 mkr, och på vårt innehav av aktier i Brinova en värdeökning på 3,9 mkr. Vi har dessutom realiserade vinster på 7,0 mkr på sålda aktier i Brinova.

För ytterligare information kontakta

VD Ulf Wallén

0708 30 79 90

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017.