Delårsrapport 3 2015

Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed följande rapport för perioden  2015-01-01 – 2015-09-30

Delårsrapport januari – september 2015

• Nettoomsättningen uppgick till 90 kkr.
• Rörelseresultatet uppgick till -959 kkr.

Periodens resultat efter finansiella rapporter uppgick till 25 334 kkr.

Periodens resultat uppgick till 25 334 kkr.

• Resultat per aktie uppgick till 20,50 kr.
• Likvida medel (kassa, bank) uppgick vid perioden utgång till 57 496 kkr.

VD har ordet

Under Q3 i år har Acrinova AB förhandlat med flera stora fastighetsägare om förvärv av attraktiva fastigheter.

Tyvärr så avslutades förhandlingarna när Aktietorget meddelade att processen att ge access till en stor affär inte kunde göras som vi hade planerat.

Så detta innebar att inga affärer gjordes under Q3 utan vi förvaltade enbart vår stora kassa.

Vi haft en extra bolagsstämma där vi beslutade att skifta ut, genom ett särskilt inlösenförfarande, 12 kr per aktie dvs drygt 14,8 miljoner kronor.

Som tidigare nämnts i pressmeddelande kommer Acrinova att genomföra visa förändringar såsom ny styrelse, ny organisation,  nya storägare och nya förvärv.

Vi kommer att informera marknaden kontinuerligt när förhandlingarna har kommit lite längre.

Helt klart är att Acrinova kommer att vara ett intressant listat fastighetsbolag även framgent.

Förändringsarbetet skall vara genomfört till stora delar före vår ordinarie bolagsstämma som vi planerar till  första veckan i februari.

För ytterligare information kontakta

VD Göran Månsson

073-070 22 32

Rapporten är granskad av bolagets revisor.

Antalet utestående aktier 1 235 689 st.

Aktiekapitalet är 1 235 689 kr. Kvotvärde 1 kr per aktie.

Aktien listades den 2 mars 2015 på AktieTorget (www.aktietorget.se) med beteckningen ACRI.

Nästa rapport tillfälle är den 3 februari 2016