Delårsrapport ett 2016

(Se delårsrapport som bifogad pdf-fil)

Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ)avger härmed rapport för första kvartalet 2016.

Sammanfattning för perioden januari – mars 2016.

Nettoomsättning en uppgick till 282 kkr

Rörelseresultatet uppgick till – 68 kkr

Resultat efter finansiella poster uppgick till – 163 kkr

Kvartalets resultat uppgick till -163 kkr

Kvartalsresultatet per aktie uppgick till – 0,07 kr

Likvida medel (kassa, bank) uppgick vid periodens utgång till 32 820 kkr