Delårsrapport januari-juni 2017

Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed delårsrapport för de första sex månaderna 2017.

 

Sammanfattning perioden januari – juni 2017.

  • Nettoomsättningen uppgick till 42 682 tkr (4 524).
  • Rörelseresultatet uppgick till 29 693 tkr (3 346).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 8 451 tkr (836).
  • Periodens resultat uppgick till 6 040 tkr (2 325).
  • Periodens resultat per aktie uppgick till 1,34 kr (0,89).
  • Eget kapital per aktie uppgick till 42,76 kr (37,37).
  • Likvida medel (kassa, bank) uppgick vid periodens utgång till 17 722 tkr (17 432).                    

VD kommenterar

Det första halvåret 2017 visar på en utveckling för koncernen helt i linje med de planer som ingår i den långsiktiga strategin.

Vi har ett förvaltningsresultat på 8,5 mkr för årets första sex månader. Motsvarande period i fjol var förvaltningsresultatet 0,8 mkr. Tyvärr var kursnedgången på vårt innehav av noterade värdepapper -4,2 mkr. Detta liksom värdeökningen i våra egna fastigheter om 2,5 mkr är dock icke realiserade värdeförändringar och påverkar ej vår likviditet. Resultat efter skatt slutade på 6,0 mkr mot 2,3 mkr förra året.

I och med förvärvet av VVS-huset Malmö AB så är vi nu väldigt väl rustade för att vara ett förvaltningsbolag som kan erbjudande heltäckande tjänster. Allt ifrån ekonomi och fastighetsskötsel till avancerade tjänster inom ventilation, värme och sanitet.

För mer information kontakta

Ulf Wallén, 0708-30 79 90                   

VD, Acrinova AB (publ)