Delårsrapport januari-juni 2018

Sammanfattning perioden januari – juni 2018.

• Nettoomsättningen uppgick till 44 400 tkr (42 682).

• Rörelseresultatet uppgick till 30 294 tkr (29 693).

• Förvaltningsresultatet uppgick till 8 992 tkr (8 451).

• Periodens resultat uppgick till 13 071 tkr (6 040).

• Periodens resultat per aktie uppgick till 2,81 kr (1,34).

• Eget kapital per aktie uppgick till 52,75 kr (42,76).

• Likvida medel (kassa, bank) uppgick vid periodens utgång till 27 641 tkr (17 722).

Sammanfattning perioden april – juni 2018.

• Nettoomsättningen uppgick till 22 809 tkr (23 834).

• Rörelseresultatet uppgick till 15 775 tkr (17 299).

• Förvaltningsresultatet uppgick till 4 769 tkr (4 232).

• Periodens resultat uppgick till 7 045 tkr (4 221).

• Periodens resultat per aktie uppgick till 1,51 kr (0,93).

• Eget kapital per aktie uppgick till 52,75 kr (42,76).

• Likvida medel (kassa, bank) uppgick vid periodens utgång till 27 641 tkr (17 722).

VD kommenterar

De första sex månaderna 2018 visar på en fortsatt god utveckling för koncernen, och förvaltningsresultatet är något bättre än förra året. Vi har ett förvaltningsresultat på 9,0 mkr för årets första sex månader. Motsvarande period i fjol var förvaltningsresultatet 8,5 mkr. Värdeökningen i våra fastigheter var 5,8 mkr (2,5). Detta visar att vi arbetat målmedvetet med utveckling och uthyrning av våra fastigheter. Resultat efter skatt slutade på 13,1 mkr mot 6,0 mkr förra året.

För mer information kontakta

Ulf Wallén, 0708-30 79 90

VD, Acrinova AB (publ)

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juli 2018.