Förvärv av fastighet i Höör avbryts

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag att förvärvet av fastigheten Höör Hällbo 17 i Höörs kommun har avbrutits.

Acrinova meddelade den 10 januari 2020 att bolaget ingått avtal om förvärv av fastigheten Höör Hällbo 17 i Höörs kommun för att utöka dess fastighetsbestånd. Acrinova tillkännager idag att förvärvet avbrutits. Anledningen till att förvärvet har avbrutits är att parterna är överens om att det i rådande klimat är bättre att avvakta med transaktionen.

VD Ulf Wallén kommenterar: 
”Förvärvet av fastigheten i Höör har tyvärr inte kunnat genomföras och vi får därför tills vidare revidera våra expansionsplaner på denna ort. Vi utvärderar marknadsklimatet kontinuerligt och möjligheterna avseende ytterligare förvärv för att utöka vårt fastighetsbestånd.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  

www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post:  

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling. 

Denna information är sådan information som Acrinova AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2020.