Halvårsrapport 2015

Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed halvårsrapport för första halvåret 2015.

Sammanfattning perioden januari – juni 2015. Halvårsrapporten är den första i företagets historia.

• Nettoomsättningen uppgick till 90 kkr.
• Rörelseresultatet uppgick till -600 kkr.

Resultat efter finansiella rapporter uppgick till 25 694 kkr.

Halvårs resultat uppgick till 25 694 kkr.

• Halvårets resultat per aktie uppgick till 20,79 kr.
• Likvida medel (kassa, bank) uppgick vid perioden utgång till 56 kkr.

VD Ord:

Acrinovas första halvårsrapport är härmed lämnad.

Mycket arbete har lagts ner för att attrahera kapital för att säkert kunna finansiera vår tänkta utveckling. Ett arbete som visade sig vara svårt om vi inte skulle ge ut preferensaktier eller obligationer. Styrelsen har bedömt att dessa har varit för dyra i sammanhanget.

När vi fick ett attraktivt bud var det inte svårt att tacka ja till detta. Vi kan nu visa upp ett resultat på drygt 25 miljoner kr för perioden, avyttring av Vissol AB samt Queenswall.

Styrelsen kommer att kalla till en ny extra bolagstämma i början av september månad där styrelsen föreslår att bolaget genom ett inlösenförfarande skall skifta ut 12 kr per aktie. 12 kr är det mesta som vi kan skifta ut till våra aktieägare under 2015.

Min bedömning är att de förhandlingar som har inleds om Acrinovas fortsatta verksamhet kommer att vara mycket positiva för våra aktieägare. Resultatet av dessa förhandlingar bedöms kunna presenteras i kallelsen till den extra bolagsstämman som planeras meddelas senast i slutet av augusti.

Som tidigare meddelats bedömer styrelsen att substansvärdet i kvarvarande Acrinova är ca 48 kr per aktie.

Rapporten är granskad av bolagets revisor.

Antalet utestående aktier 1 235 689 st.

Aktiekapitalet är 1 235 689 kr. Kvotvärde 1 kr per aktie.

Aktien listades den 2 mars 2015 på AktieTorget (www.aktietorget.se) med beteckningen ACRI.

Nästa rapport tillfälle är den 23 okt 2015.

 För ytterligare information kontakta

VD Göran Månsson

070 5917190