Kallelse till årsstämma i Acrinova AB (publ)

Aktieägare i Acrinova AB (publ) kallas till årsstämma den 26 april 2019 kl. 10.00.
Plats: Krusegränd 42 B i Malmö

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Framläggande och godkännande av dagordningen som framgår av kallelsen
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
  1. fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen,
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust,
  3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och VD
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter och revisorer och revisorssuppleanter
 9. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och av revisorer och revisorssuppleanter
 10. Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission
 11. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
 12. Avslutande av årsstämman

Beslutsförslag

Punkt 7(b)           Vinstdisposition

Utdelning för räkenskapsåret 2018 lämnas med 2,10 kr per aktie att uppdelas på två utbetalningstillfällen om vardera 1,05 kr per aktie. Avstämningsdag för första utbetalningen föreslås vara 30 april 2019 och avstämningsdag för andra utbetalningen 1 november 2019.

Pkt 10                  Val av styrelseledamöter

Förslag: Omval av Johan Widström, Mats Nilstoft och Ylwa Karlgren. Nyval av Joakim Stenberg. Val av Claes Olsson som suppleant.

Pkt 11                  Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission

Förslag: Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och kapital för företagsförvärv, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst 2 500 000 aktier eller konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner eller preferensaktier som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av eller innebär utgivande av maximalt 2 500 000 aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Skälet till att styrelsen önskar ha möjligheten att besluta om nyemission utan aktieägarnas företrädesrätt är att kunna söka ytterligare kapital både hos befintliga aktieägare och externa investerare. För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier eller konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner eller preferensaktier, finner styrelsen det lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Rätt att delta på årsstämman och anmälan

Rätt att delta på årsstämman har aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 18 april 2019, dels senast kl. 12.00 den 18 april 2019 anmäler sin avsikt att delta till bolaget per post på adress Acrinova AB (publ), Krusegränd 42 b, 212 25 Malmö eller per e-mail på . Ange fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakt (original), registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 18 april 2019. Förvaltaren måste i god tid före den 18 april 2019 få besked om att ombesörja sådan s k rösträttsregistrering.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmaktsformulär och formulär för poströstning hålls tillgängliga på www.acrinova.se tre veckor före stämman.

Upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse och yttrande från styrelsen hålls tillgängliga på Krusegränd 42 B i Malmö från den 5 april 2019. Handlingarna finns samtidigt tillgängliga på www.acrinova.se. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Malmö den 25 mars 2019

STYRELSEN