Kallelse till årsstämma i Acrinova AB (publ)

Aktieägare i Acrinova AB (publ) kallas till årsstämma den 28 april 2017 kl. 08.30.
Plats: Tåstrupsgatan 2 i Ängelholm

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Framläggande och godkännande av dagordningen som framgår av kallelsen
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om

  a. fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen,

  b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust,

  c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och VD.

 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter och revisorer och revisorssuppleanter
 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisorer och revisorssuppleanter
 11. Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission
 12. Antagande av ny bolagsordning
 13. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
 14. Avslutande av årsstämman

Beslutsförslag

Punkt 7(b)           Vinstdisposition

Utdelning för räkenskapsåret 2016 lämnas med 1,50 kr per aktie att uppdelas på två utbetalningstillfällen om vardera 0,75 kr per aktie. Avstämningsdag för första utbetalningen föreslås vara 3 maj 2017 och avstämningsdag för andra utbetalningen 27 oktober 2017.

Punkt 11              Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission

Beslut att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om nyemission av högst 2 500 000 aktier (eller konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner eller preferensaktier som berättigar till konvertering/nyteckning av aktier innebärandes rätt till motsvarande antal aktier); med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och apport; och med övriga detaljerade villkor. Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna söka kapital även hos externa investerare. För att inte missgynna nuvarande aktieägare bör emissionskursen bestämmas till det värde på aktierna som styrelsen anser gälla.

Punkt 12              Ny bolagsordning

Ändring innebärandes att kallelse till bolagsstämman sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats samt att upplysning om kallelsen görs i Dagens Industri.

Rätt att delta på årsstämman och anmälan

Rätt att delta på årsstämman har aktieägare som dels är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 april 2017, dels senast kl. 12.00 den 21 april 2017 anmäler sin avsikt att delta till bolaget per post på adress Acrinova AB (publ), Krusegränd 42 b, 212 25 Malmö eller per e-mail på . Ange fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakt (original), registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB senast den 21 april 2017.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman.

Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse och yttrande från styrelsen hålls tillgängliga på Tåstrupsgatan 2 i Ängelholm från den 13 april 2017. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Ängelholm den 30 mars 2017

STYRELSEN