Kallelse till årsstämma i Acrinova AB (publ)

Aktieägarna i Acrinova AB (publ) 556984-0910 kallas härmed till bolagsstämma 25 februari 2016 klockan 09.00 i bolagets lokaler på Rönnegatan 2, 262 32 Ängelholm. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 19 februari 2016, anmälan ska inkommit till bolaget senast klockan 18 den 19 februari 2016. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: Acrinova AB, Rönnegatan 2, 262 32 Ängelholm eller per mail till

Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast 19 februari 2016, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnade

2. Val av stämmans ordförande & sekreterare

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. a) Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

8. b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

8. c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

11. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter

12. Val av revisor

13. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

14. Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemissioner

15. Styrelsens förslag till ändring av Bolagsordningen där styrelsen föreslår en höjning av aktiekapital till vara lägst 2 000 000 till högst 8 000 000 och ändring av paragraf 5§ i Bolagsordningen, där Bolagets aktiekapital ska vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

16. Beslut om förvärv av fastighet som ägs av delägaren Ateneum AB.

17. Stämmans avslutande  

Förslag till beslut till punkterna 10 – 16 samt årsredovisningen kommer att publiceras samt finnas tillgängliga senast 3 veckor innan stämman.

Styrelsen  

För mer information kontakta:

VD – Göran Månsson