Kallelse till årsstämma i Acrinova AB (publ)

Acrinova AB (publ), org. nr 556984-0910, med säte i Malmö kommun, kallar till årsstämma den 22 april 2022 kl. 11:00 på bolagets huvudkontor, Krusegränd 42 B, i Malmö.

Rätt att delta i årsstämman och anmälan

Den som vill delta i årsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 12 april 2022 och (ii) senast den 14 april 2022 anmäla sig per post till Acrinova AB (publ), ”Årsstämma”, Krusegränd 42 B, 212 25 Malmö eller via e-post till . Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisations­nummer, adress, telefon­nummer och antalet eventuella biträden (högst två).

 

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.acrinova.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 14 april 2022.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 12 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 14 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid årsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
 5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Framläggande av

a)      årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, och

b)      revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.

 1. Beslut om

a)      fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b)      dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning, och

c)      ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

 1. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
 2. Beslut om ny bolagsordning.
 3. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 4. Val av styrelseledamöter och revisor.
 5. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande.
 6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier.
 7. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag

Valberedningen bestående av Lars Rosvall (valberedningens ordförande) (utsedd av Ateneum AB och Malmöhus Invest AB), Alf Svedulf (utsedd av Svedulf Fastigheter AB) och Peter Åman (utsedd av Svenska Stadsbyggen i Nacka Strand AB) har avgivit följande förslag till beslut:

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Till ordförande vid årsstämman föreslås Linnéa Sellström, Advokatfirman Vinge KB.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkt 9)

Styrelsearvode föreslås utgå till styrelseordförande med fem (tidigare fem) prisbasbelopp och till styrelseledamöter med tre (tidigare tre) prisbasbelopp samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd faktura. Valberedningen har funnit att den föreslagna ersättningen är marknadsmässig och motiverat av styrelsens arbetsbörda och ansvar i Acrinova AB (publ).

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 11)

Antalet stämmovalda styrelseledamöter föreslås vara sex. Antalet revisorer föreslås vara en.

Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 12)

Som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Ylwa Karlgren, Joakim Stenberg och Claes Olsson, samt nyval av Roger Stjernborg Eriksson, Peter Åman och Mats O Paulsson.

 

Till styrelseordförande föreslås nyval av Roger Stjernborg Eriksson.

 

Föreslås omval av Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Rickard Julin att vara huvudansvarig revisor.

 

Information om de personer som valberedningen föreslår väljs till styrelseledamöter finns i bolagets årsredovisning och på bolagets hemsida, www.acrinova.se.

Styrelsens förslag

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,20 kronor per aktie. Avstämningsdag för utbetalningen föreslås infalla den 26 april. Utbetalning av utdelningen verkställs genom Euroclear Sweden AB:s försorg och beräknas ske den tredje vardagen efter avstämningsdagen.

Beslut om ny bolagsordning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen. De föreslagna ändringarna följer nedan.

 

Nuvarande lydelse           Föreslagen lydelse

 

§ 6 Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Bolagets styrelse ska bestå av minst tre och högst fem styrelseledamöter. Styrelseledamot utses årligen på årsstämma för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

§ 6 Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Bolagets styrelse ska bestå av minst tre och högst sex styrelseledamöter. Styrelseledamot utses årligen på årsstämma för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst 20 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande.

 

Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är bland annat att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att möjliggöra för bolaget att kunna erlägga betalning med egna aktier i samband med eventuella förvärv av företag eller verksamhet som bolaget kan komma att genomföra. Kontantemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får endast ske för att finansiera köpeskilling att erläggas kontant i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras.

 

Den verkställande direktören ska bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

 

_______________________

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 10 och 14 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster

I Acrinova AB (publ) finns totalt 64 756 926 aktier, motsvarande 278 503 101 röster, varav 23 749 575 är Aaktier vilka berättigar till tio röster per aktie och 41 007 351 är B-aktier vilka berättigar till en röst per aktie. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga aktier.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Handlingar m.m.

Årsredovisning, styrelsens ersättningsrapport och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Krusegränd 42 B, 212 25 Malmö samt på bolagets hemsida, www.acrinova.se senast tre veckor före årsstämman. Information om samtliga ledamöter som föreslås till bolagets styrelse, information om föreslagen revisor samt valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.acrinova.se, från dagen för denna kallelse. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

 

Malmö i mars 2022

Acrinova AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90   


www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: 
 

Acrinova är en fastighetskoncern med fokus på södra Sverige och på kommersiella fastigheter. Bolaget erbjuder helhetstjänster som ägare, förvaltare och utvecklare inom fastigheter. Acrinova har sitt huvudkontor i Malmö. Bolaget är sedan 2019 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.