Kallelse till extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ)

Aktieägarna i Acrinova AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 28 oktober 2016 klockan 9.00 i Ängelholm på adress Tåstrupsgatan 2. 

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den
  22 oktober 2016, och
 2. senast kl. 12.00 den 22 oktober 2016 anmäla sig till bolaget per post på adress Acrinova AB (publ), Tåstrupsgatan 2, 262 63 Ängelholm eller per e-mail på . Ange fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före 22 oktober 2016 då sådan omregistrering senast ska vara verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandingar utvisande behörig företrädare för juridisk person ska insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman, protokollförare och justeringsman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 4. Godkännande av dagordning
 5. Beslut om uppdrag till styrelsen att fatta beslut om förvärv av SIG Invest AB (publ)
 6. Beslut om antagande av ny bolagsordningen
 7. Beslut om emissionsbemyndigande
 8. Beslut om val av ny styrelse
 9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 5           Beslut om uppdrag till styrelsen att fatta beslut om förvärv av SIG Invest AB (publ) org.nr. 556984-0456

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ge i uppdrag till styrelsen att fatta beslut om att förvärva 100 procent av aktierna i SIG Invest AB (publ). Bolagets beslut att förvärva SIG Invest AB (publ) syftar till att ytterligare förbättra och stärka bolagets position på marknaden. 

Punkt 6           Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta en ny bolagsordning i huvudsak enligt följande:

 1. Bolagets firma ändras (§1 bolagsordningen) från Acrinova AB (publ) till Svenska Investeringsgruppen AB (publ).
 2. Gränserna för bolagets aktiekapital (§ 4 bolagsordningen) ändras från lägst 2.000.000 kronor och högst 8.000.000 kronor till lägst 4.000.000 kronor och högst 16.000.000 kronor.
 3. Gränserna för bolagets antal aktier (§5 bolagsordningen) ändras från lägst 2.000.000 aktier och högst 8.000.000 aktier till lägst 4.000.000 aktier och högst 16.000.000 aktier.
 4. Tiden för kallelse till extra bolagstämma vid vilken frågor om ändring av bolagsordningen inte ska beslutas (§8 bolagsordningen) ändras från 2 veckor till 3 veckor innan den extra bolagsstämman ska äga rum.

Stämmans beslut under punkterna 6.1 – 6.3 är villkorade av att förvärvet under punkt 5 genomförs.

Punkt 7           Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och kapital för företagsförvärv, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner och/eller preferensaktier som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier om 10.000.000 st. med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Skälet till att styrelsen önskar ha möjligheten att besluta om nyemission utan aktieägarnas företrädesrätt är att söka ytterligare kapital både hos befintliga aktieägare och externa investerare. För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget och/eller preferensaktier, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Ängelholm den 27 september 2016

STYRELSEN

För ytterligare information kontakta

VD Ulf Wallén