Kallelse till extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ)

Aktieägarna i Acrinova AB (publ) 556984-0910 kallas härmed till extra bolagsstämma 10 maj 2016 klockan 09.00 i bolagets lokaler på Tåstrupsgatan 2, 262 63 Ängelholm. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 3 maj 2016, anmälan ska inkommit till bolaget senast klockan 13, den 2 maj 2016. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: Acrinova AB, Tåstrupsgatan 2, 262 63 Ängelholm eller per mail till

Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast 3 maj 2016, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning 

1. Stämmans öppnade

2. Val av stämmans ordförande & sekreterare

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemissioner

Förslag: Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner och/eller preferensaktier som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier om 4 000 000 st. med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen .

Skälet till att styrelsen önskar ha möjligheten att besluta om nyemission utan aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar ha möjligheten att söka ytterligare kapital både hos befintliga aktieägare och externa investerare. För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget och/eller preferensaktier, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

8. Beslut om förvärv av bolag som är delägd av insynspersoner i      Acrinova AB (publ).

Förslag: Styrelsen i Acrinova AB (publ) föreslår bolagsstämma att fatta beslut om förvärv av Norama Asset Management AB, 556806-3381. (styrelsens fullständiga förslag presenteras senast den 25 april 2016 i särskilt pressmeddelande).

9. Stämmans avslutande   

Förslag till beslut till punkterna 7- 8 kommer att publiceras samt finnas tillgängliga senast 3 veckor innan stämman.

Styrelsen  

För mer information kontakta:

VD – Göran Månsson