Kallelse till extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ)

Aktieägarna i Acrinova AB (publ), org. nr. 556984-0910 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 september kl 09.00 i Östergatan 26, 262 31 Ängelholm.

A. Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 18 september 2015, och dels senast den 18 september i 2015 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen under adress: Acrinova AB, Östergatan 26, 262 31 Ängelholm eller per mail till . Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller

motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före

stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem

år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan

förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos

Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 18 september 2015 och

förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1) Stämmans öppnande

2) Val av ordförande vid stämman

3) Upprättande och godkännande av röstlängd

4) Godkännande av dagordning

5) Val av två justeringsmän

6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7) Inriktning om breddning av verksamheten till att även omfatta förvaltning av kontors- och bostadsfastigheter.

8) Beslut om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande innefattande:

a) beslut om genomförande av uppdelning av aktier

b) beslut om minskning av aktiekapital genom automatisk inlösen av aktier, samt

c) beslut om ökning av aktiekapital genom fondemission

9) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid

stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

10) Stämmans avslutande

Förslag till beslut m.m.

Punkt 7 – Beslut om att bredda verksamheten mot förvärv av fastigheter även inom kontor- och bostadsområdet.

Styrelsen föreslår den extra bolagsstämman fattar beslut om att bolaget breddar sin verksamhet inom fastighetsområdet genom att möjliggöra förvärv av kontors- och bostadsfastigheter.

Punkt 8 – Beslut om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om ett automatiskt inlösenförfarande i enlighet med vad som framgår av punkterna 9 a-c nedan. Samtliga beslut föreslås vara villkorade av varandra och fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare med minst tvåtredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 9a – Beslut om genomförande av uppdelning av aktier (

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut att genomföra en uppdelning av Bolagets aktier, s.k.

aktiesplit, varvid en befintlig aktie i Bolaget delas i två aktier. En av dessa aktier kommer att vara en

s.k. inlösenaktie. Styrelsen föreslår att avstämningsdag för uppdelning av aktie skall vara den 1 oktober 2015. Det totala antalet aktier i Bolaget kommer efter genomförd aktiesplit att uppgå till 2 471 378.

Punkt 9b – Beslut om minskning av aktiekapitalet genom automatisk inlösen av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att aktiekapitalet skall minskas med 617 844,50 kronor

genom indragning av 1 235 689 aktier för återbetalning till aktieägarna. De aktier som skall dras in

utgörs av de aktier som efter genomförd uppdelning av aktie enligt ovan benämns inlösenaktier i

Euroclear Sweden AB:s system. Betalning för varje inlösenaktie skall vara 12 kronor, vilket

överstiger aktiens kvotvärde med 11 kronor. Den totala inlösenlikviden uppgår därmed till högst

14 828 268 kronor. Styrelsen föreslår att handel i inlösenaktier skall ske under tiden från och med

den 6 oktober 2015 till och med den 12 oktober 2015. Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för

indragning av inlösenaktier skall vara den 14 oktober 2015. Betalning beräknas ske genom Euroclear

Sweden AB:s försorg senast den 16 oktober 2015.

Punkt 9c – Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission

För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller

allmän domstol, föreslår styrelsen att stämman beslutar återställa Bolagets aktiekapital till dess

ursprungliga belopp genom att öka aktiekapitalet med 617 844,50 kronor genom fondemission,

genom överföring från Bolagets fria egna kapital till Bolagets aktiekapital. Inga nya aktier skall ges ut i

samband med ökningen av aktiekapitalet.

Punkt 10 – Smärre justeringar

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av

besluten fattade vid årsstämman för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket

eller Euroclear Sweden AB.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkt 9 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två

tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan

väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på

bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på Bolagets

ekonomiska situation, dels på Bolagets förhållande till annat koncernföretag samt

koncernredovisningen.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt ovan jämte

tillhörande redogörelser och yttranden enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på, www.acrinova.se. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och lämnar sin postadress.

Ängelholm 8 september 2015

Göran Månsson

VD i Acrinova