Kommuniké från årsstämma i Acrinova AB (publ)

Idag, den 23 april 2020, hölls årsstämma i Acrinova AB (”Acrinova”). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat med avvikelse från styrelsens förslag i årsredovisningen genom att den totala utdelningen beslutades sänktas från föreslagna 0,80 kronor per aktie till 0,40 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes 27 april 2020.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå till styrelseordförande med tre basbelopp och till styrelseledamöter med två basbelopp samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd faktura.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra och antalet revisorer till en.

Val av styrelseledamöter och revisor
Stämman beslutade nyval av Claes Olsson till styrelseledamot samt omval av styrelseledamöterna Ylwa Karlgren, Joacim Stenberg och Mats Nilstoft. Vidare beslutades att Mats Nilstoft utses till ordförande samt omval av Grant Thornton Sweden AB med huvudansvarige revisorn Rickard Julin till bolagets revisor.

Beslut om rutiner och instruktioner för valberedning
Stämman beslutade inga förändringar av gällande valberedningsinstruktion, vilket gäller tills vidare.

Beslut om riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledning
Stämman beslutade om uppdaterade riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledning. De uppdaterade riktlinjerna ska tillämpas på nya avtal eller ändringar i existerande avtal som träffas med ledande befattningshavare efter det att riktlinjerna fastställs och till dess att nya eller reviderade riktlinjer fastställs. Ersättningsformer samt kriterier för rörlig kontantersättning är i allt väsentligt oförändrade i förhållande till föregående år.

Ersättning till styrelseledamöter och bolagsledningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast ersättning, rörlig ersättning, pensionsavsättning samt övriga förmåner. Av den totala ersättningen avser 97,6 procent fast ersättning och 2,4 procent rörlig ersättning, varav 1,2 procent är hänförlig till Bolagets VD, 0,8 procent till Bolagets CFO och 0,4 procent till övriga ledningen. Bolagsstämman kan därutöver besluta om exempelvis aktierelaterade incitamentsprogram.

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer varje år och lägga fram förslag till beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 
§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska vara lägst 4.000.000 kronor och högst 16.000.000 kronor.
§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska vara lägst 6.600.000 kronor och högst 26.400.000 kronor.
§ 5 Antalet aktier
Bolaget ska ha lägst 12.000.000 aktier och högst 48.000.000 aktier.
§ 5 Antalet aktier
Bolaget ska ha lägst 19.800.000 aktier och högst 79.200.000 aktier.
§ 6 Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
Bolagets styrelse ska bestå av minst tre och högst fem styrelseledamöter med högst tre styrelsesuppleanter. Styrelseledamot och styrelsesuppleant utses årligen på årsstämma för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.
§ 6 Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
Bolagets styrelse ska bestå av minst tre och högst fem styrelseledamöter. Styrelseledamot utses årligen på årsstämma för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.
§ 8 Sammankallande av bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman, dock att kallelse till extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen inte ska behandlas får utfärdas senast två veckor före stämman. Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Upplysning om att kallelse har skett görs i Dagens Industri. Den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma. Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). För att få deltaga på bolagsstämma krävs föranmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen.
§ 8 Sammankallande av bolagsstämma och anmälan till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman, dock att kallelse till extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen inte ska behandlas får utfärdas senast två veckor före stämman. Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Upplysning om att kallelse har skett görs i Dagens Industri. Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). 

Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämman, ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9 Årsstämma 
Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Framläggande och godkännande av dagordningen som framgår av kallelsen
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut
  1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  3. om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören; och
  4. i annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller denna bolagsordning.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller denna bolagsordning.
§ 9 Årsstämma  
Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång. 

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringspersoner.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Framläggande och godkännande av dagordningen som framgår av kallelsen.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut
  1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  3. om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören; och
  4. i annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller denna bolagsordning.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter.
 10. Val av styrelseledamöter och revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter.
 11. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller denna bolagsordning.

 

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Styrelsen eller den styrelsen utser föreslås att bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar som krävs för registrering av den föreslagna ändrade bolagsordningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.  

Antalet aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020. 

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. 

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  

www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post:  

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.