Kommuniké från årsstämma i Acrinova AB (publ)

Idag, den 28 april 2023, hölls årsstämma i Acrinova AB (publ) (”Acrinova”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

 

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen               

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

 

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning till aktieägarna om 0,40 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningar om 0,20 kronor per tillfälle. Avstämningsdagar för utdelningen beslutades infalla den 3 maj 2023 respektive den 20 oktober 2023. Utbetalning av utdelningen verkställs genom Euroclear Sweden AB:s försorg och beräknas ske den tredje bankdagen efter respektive avstämningsdag.

 

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

 

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå till styrelseordförande med fem prisbasbelopp och till styrelseledamöter med tre prisbasbelopp samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd faktura.

 

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex och antalet revisorer till en.

 

Val av styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Ylwa Karlgren, Joakim Stenberg, Claes Olsson, Roger Stjernborg Eriksson, Peter Åman och Mats O Paulsson. Stämman beslutade vidare att utse Roger Stjernborg Eriksson till ordförande (omval). Stämman beslutade även om nyval av KPMG AB till bolagets revisor.

 

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

 

Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

 

Beslut om riktlinjer för valberedningen

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta nya riktlinjer för valberedningen.

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst 20 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande.

 

Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är bland annat att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att möjliggöra för bolaget att kunna erlägga betalning med egna aktier i samband med eventuella förvärv av företag eller verksamheter som bolaget kan komma att genomföra. Kontantemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får endast ske för att finansiera köpeskilling att erläggas kontant i samband med förvärv av företag eller verksamheter. Vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras.

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av högst så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 2,5 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris per aktie inom det gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

 

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får också ske på annat sätt, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor. Vid sådan överlåtelse på annat sätt ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas. Överlåtelse av egna aktier får ske av högst så många aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.

 

 

 

Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2023 kl.12:35.