Kommuniké från årsstämma i Acrinova AB (publ)

Idag, den 22 april 2021, hölls årsstämma i Acrinova AB (publ) (”Acrinova”). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen                
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdagar
Stämman beslutade att utdelning per aktie fastställs till 0,40 kronor uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 0,20 kronor per aktie. Avstämningsdag för första 
utbetalningen beslutades infalla den 26 april 2021 och avstämningsdag för andra utbetalningen beslutades infalla den 20 oktober 2021. Utbetalning av utdelningen verkställs genom Euroclear Sweden AB:s försorg och beräknas ske den tredje vardagen efter respektive avstämningsdag.

Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå till styrelseordförande med fem 
prisbasbelopp och till styrelseledamöter med tre prisbasbelopp samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd faktura.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra och antalet 
revisorer till en.

Val av styrelseledamöter och revisor
Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Ylwa Karlgren, Claes Olsson, Joakim Stenberg och Mats Nilstoft. Stämman beslutade vidare att Mats Nilstoft utses till ordförande. Stämman beslutade även om omval av Grant Thornton Sweden AB med huvudansvarige revisorn Rickard Julin till bolagets revisor.

Beslut om rutiner och instruktioner för valberedning
Stämman beslutade om inga förändringar av gällande valberedningsinstruktion, vilken 
gäller tills vidare.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport
Stämman beslutade om godkännande av styrelsens ersättningsrapport enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledning
Stämman beslutade om uppdaterade riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledning. De uppdaterade riktlinjerna ska tillämpas på nya avtal eller ändringar i existerande avtal som träffas med ledande befattningshavare efter det att riktlinjerna fastställs och till dess att nya eller reviderade riktlinjer fastställs. Ersättningsformer samt kriterier för rörlig kontantersättning är i allt väsentligt oförändrade i förhållande till föregående år.

Ersättning till styrelseledamöter och bolagsledningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast ersättning, rörlig ersättning, pensionsavsättning samt övriga förmåner. Av den totala ersättningen avser 97,6 procent fast ersättning och 2,4 procent rörlig ersättning, varav 1,2 procent är hänförlig till bolagets VD och 1,2 procent till övriga ledningen. Bolagsstämman kan därutöver besluta om exempelvis aktierelaterade incitamentsprogram.

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer varje år och lägga fram förslag till beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt skall styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle.

Antalet aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av högst 13 000 000 aktier.

För att bolagets nuvarande aktieägare inte skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske till styrelsens marknadsmässigbedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Beslutet fattades med en erforderlig majoritet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  


www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: 
 

Acrinova är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag verksamt i södra Sverige och med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv, projektutveckling och förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.