Kommuniké från årsstämman

Idag hölls årsstämma för Acrinova AB (publ). Nedan finner ni en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

                 Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

                 Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 1,50 kr per aktie att uppdelas på två utbetalningstillfällen om vardera 0,75 kr per aktie. Avstämningsdag för första utbetalningen föreslås vara 3 maj 2017 och avstämningsdag för andra utbetalningen 27 oktober 2017.

                 Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under det gångna räkenskapsåret 2016.

                 Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att fastställa arvodet till styrelseordförande till två basbelopp och till styrelseledamöter till ett basbelopp. Arvode enligt godkänd faktura till revisor.

                 Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att antalet styrelseledamöter skall uppgå till fyra st.

                 Stämman beslutade att utse Mats Nilstoft och Ylwa Karlgren till ledamöter samt omval av Claes Olsson som styrelseordförande och Johan Widström som ledamot. Rickard Julin, Grant Thornton omvaldes till bolagets revisor.

                 Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och kapital för företagsförvärv, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst 2.500.000 aktier eller konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner eller preferensaktier som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av eller innebär utgivande av maximalt 2.500.000 aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

                 Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Upplysning om att kallelse har skett görs i Dagens Industri. 

Ängelholm 2017-04-28

För mer information kontakta

Ulf Wallén, 0708-30 79 90                   

VD, Acrinova AB (publ)