Kommuniké från Årsstämman

Idag hölls årsstämma för Acrinova AB (publ). Nedan finner ni en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

–          Vid stämman beslutades att fastställa årsredovisning för räkenskapsåret 2015 för moderbolaget Acrinova, innefattande förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar för Acrinova, liksom revisionsberättelse för moderbolaget. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 1,25 kr per aktie. Utdelningsdag är den 29:e februari och utbetalningsdag den 3:e mars.

–          Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under det gångna räkenskapsåret 2015.

–          Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag antalet styrelseledamöter till fyra st varav ordförande oberoende.

–          Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att fastställa arvode till styrelseordförande ett basbelopp och till styrelseledamöter ½ basbelopp. Arvode enligt faktura till revisor.

–          Stämman beslutade att utse Claes Olsson till styrelseordförande och Stefan Axelsson till ledamot omval av Johan Widström och Göran Månsson som ledamöter. Måns Månsson och Karl-Axel Sundkvist avgår som styrelseledamöter. Rickard Julin, Grant Thornton omvaldes till bolagets revisor.

–          Vid stämman beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner och/eller preferensaktier som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier om 2 000 000 st. med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Skälet till att styrelsen önskar ha möjligheten att besluta om nyemission utan aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar ha möjligheten att söka ytterligare kapital både hos befintliga aktieägare och externa investerare. För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget och/eller preferensaktier, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. Stämman fattade beslutet enhälligt.

–          Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag en höjning av aktiekapital till vara lägst 2 000 000 till högst 8 000 000 och ändring av paragraf 5§ i Bolagsordningen, där Bolagets aktiekapital ska vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

–          Stämman beslutade att förvärva fastigheten Ankan Tolv. Göran Månsson, Måns Månsson och Lars Rosvall röstade inte i ärendet för så väl sina egna aktier men även de aktier de representerade. 

Acrinova AB (publ) i korthet

Acrinova är ett bolag med verksamhet inom förvaltning och utveckling av fastigheter. Under 2015, har på styrelsens inrådan, aktieägarna beslutat att bredda verksamheten till att inkludera fastigheter inom bostäder, kontor, handel och lager, mm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Månsson
VD Acrinova AB (publ)
T: 073-070 22 32