Kommuniké från årsstämman

Idag hölls årsstämma för Acrinova AB (publ). Nedan finner ni en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

  • Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
  • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 2,10 kr per aktie att uppdelas på två utbetalningstillfällen om vardera 1,05 kr per aktie. Avstämningsdag för första utbetalningen föreslås vara 30 april 2019 och avstämningsdag för andra utbetalningen 1 november 2019.
  • Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under det gångna räkenskapsåret 2018.
  • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att fastställa arvodet till styrelseordförande till tre basbelopp, till styrelseledamöter till två basbelopp och till styrelsesuppleanter till ett basbelopp. Arvode enligt godkänd faktura till revisor.
  • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att antalet styrelseledamöter skall uppgå till fyra stycken ordinarie och en suppleant.
  • Stämman beslutade om omval av Johan Widström, Mats Nilstoft och Ylwa Karlgren till styrelseledamöter. Stämman beslutade om nyval av Joakim Stenberg till styrelseledamot och val av Claes Olsson till styrelsesuppleant. Grant Thornton Sweden AB med huvudansvarige revisorn Rickard Julin omvaldes till bolagets revisor.
  • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och kapital för företagsförvärv, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst 2.500.000 aktier eller konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner eller preferensaktier som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av eller innebär utgivande av maximalt 2.500.000 aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Malmö 2019-04-26

För mer information kontakta

Ulf Wallén, 0708-30 79 90                  

VD, Acrinova AB (publ)