Kommuniké vid årsstämma 2015-04-24

VD:s redogörelse

Vi har nu haft vår första årsstämma som listat bolag och vi kan konstatera att allt utvecklas enligt presenterad plan. Vissol AB, vårt helägda bolag, producerar ett stabilt kassaflöde för sin verksamhet. Queenswall AB, vårt andra helägda bolag, har precis lämnat in bygglov för sin första stora byggnad. Markarbetena är i full gång.

Ett spännande år väntar.

Vid årsstämman fattades följande beslut:

Fastställande av resultat m.m.

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2014.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets ansamlade vinstmedel skulle överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under det gångna räkenskapsåret 2014.

Val av styrelse

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att omvälja Johan Widström till styrelseordförande samt Karl-Axel Sundqvist, Göran Månsson och Måns Månsson till ledamöter.

Val av revisor

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att omvälja Rickard Julin, Grant Thornton till bolagets revisor.

Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att:

–          i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner och/eller preferensaktier som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier till ett belopp om högst 30 MSEK, (total emissionslikvid), med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

–          Skälet till att styrelsen önskar ha möjligheten att besluta om nyemission utan aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar ha möjligheten att söka ytterligare kapital både hos befintliga aktieägare och externa investerare. För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget och/eller preferensaktier, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Ändring i Bolagsordning

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ändra:

–          §4 Aktiekapital. Bolagets aktiekapital skall vara lägst 1 000 000 kronor oh högst 4 000 000 kronor.

–          §5 Antal aktier. Antalet aktier skall vara lägst 1 000 000 st och högst 4 000 000 st.

–          §8 Kallelse. Kallelse genom Dagens Nyheter utgår och ersätts med Dagens Industri.

Acrinova AB (publ)

Är ett fastighetsbolag som skall bygga, förvärva, utveckla och förvalta logistikfastigheter med fokus mot e-handel. Acrinova kommer att nischa sig mot e-handelsbolag som har behov av kostnadseffektiva lager, bemannings och distributionslösningar.

Läs mer om Acrinova AB på bolagets hemsida: www.acrinova.se

Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se