Kommuniké vid extra bolagsstämma

VD:s redogörelse
Vi har nu genomfört en extra bolagsstämma angående beslut om försäljning av dotterbolagen a) Vissol AB och b) Queenswall AB. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att acceptera buden för Vissol AB och Queenswall AB.

Mot beslut anmäler representant för Sveriges Aktiesparare Riksförbund en blank reservation.

Vid extra bolagsstämman fattades följande beslut:

Beslut om försäljning av Vissol AB.
Styrelsen har erhållit ett bud om 50 miljoner kr för 100 % av aktierna i Vissol AB. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att acceptera budet.

Mot beslut anmäler representant för Sveriges Aktiesparare Riksförbund en blank reservation.

Beslut om försäljning av Queenswall AB.
Styrelsen har erhållit ett bud om 11 miljoner kr för 100 % av aktierna i Queenswall AB. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att acceptera budet.

Mot beslut anmäler representant för Sveriges Aktiesparare Riksförbund en blank reservation.

I detta beslut deltog inte representanter för Falvir AB eller Göran Månsson.

Beslut om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande
Stämman beslutade om ett automatiskt inlösenförfarande i enlighet med vad som framgår av punkterna 9 a-c nedan. Samtliga beslut är villkorade av varandra och fattas tillsammans som ett beslut. Beslutet togs av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Ordförande konstaterade att den erforderliga majoriteten hade uppnåtts.

Mot beslut anmäler representant för Sveriges Aktiesparare Riksförbund en blank reservation.

a)    Beslut om genomförande av uppdelning av aktier

Stämman beslutade att genomföra en uppdelning av Bolagets aktier, s.k. aktiesplit, varvid en befintlig aktie i Bolaget delas i två aktier. En av dessa aktier kommer att vara en s.k. inlösenaktie.
Avstämningsdag för uppdelning av aktie skall vara, efter smärre justering, den 10 juli 2015. Det totala antalet aktier i Bolaget kommer efter genomförd aktiesplit att uppgå till 2 471 378.

b)    Beslut om minskning av aktiekapital genom automatisk inlösen av aktier, samt

Stämman beslutade att aktiekapitalet skall minskas med 617 844,50 kronor genom indragning av 1 235 689 aktier för återbetalning till aktieägarna. De aktier som skall dras in utgörs av de aktier som efter genomförd uppdelning av aktie enligt ovan benämns inlösenaktier i Euroclear Sweden AB:s system. Betalning för varje inlösenaktie skall vara 40 kronor. Den totala inlösenlikviden uppgår därmed till högst 49 427 560 kronor. Styrelsen föreslår att handel i inlösenaktier skall ske under tiden från och med den 13 juli 2015 till och med den 22 juli 2015. Avstämningsdag för indragning av inlösenaktier skall vara den 24 juli 2015. Betalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg senast den 29 juli 2015.

c)    Beslut om ökning av aktiekapital genom fondemission

Stämman beslutade att återställa Bolagets aktiekapital till dess ursprungliga belopp genom att öka aktiekapitalet med 617 844,50 kronor genom fondemission, genom överföring från Bolagets fria egna kapital till Bolagets aktiekapital. Inga nya aktier skall ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid årsstämman för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB

Acrinova AB (publ)
Acrinova AB (publ) kommer att före utgången av augusti månad informera om framtiden av verksamheten framgent. Förhandlingar pågår och beräknas vara avslutade inom kort. Pressmeddelande om eventuella förslag kommer att meddelas marknaden samt kallelse till en extra bolagsstämma för fastställande av beslut.

Läs mer om Acrinova AB på bolagets hemsida: www.acrinova.se

Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se

Göran Månsson
VD