Kommuniké vid extra bolagsstämma 2016-05-10

VD:s redogörelse

Vi har nu genomfört en extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ). Den extra bolagsstämman står helt bakom styrelsens förslag som redovisas nedan. Samtliga beslut var enhälliga. I beslutet angående förvärv av aktierna i Norama Asset Management AB deltog inte Roger Eriksson och Lars Rosvall.

Vid extra bolagsstämma fattades följande beslut:

Utökat bemyndigande att ge ut nya aktier i Acrinova AB (publ). Det nya bemyndigandet ökas med ytterligare fyra miljoner aktier allt inom ramen för bolagsordningen.

Acrinova AB (publ) har den 10 maj ingått överenskommelse att genom ett apportförfarande förvärva 9 051 st. aktier i Norama Asset Management AB, 556806-3381.  Ägarandel i Norama Asset Management AB uppgår till 100 %.

Köpeskilling för Acrinova aktierna är 48 750 000 kr dvs 37:50 kr per  aktie. Aktierna ger möjlighet till utdelning först efter kommande förslag till utdelning.

Priset på Norama Asset Management AB’s aktierna är fastställd till 5 386:15 kr.

Genom transaktionen får vi fem nya ägare i Acrinova AB (publ): Malmöhus Invest AB, MaMi 2 Invest AB, BSW Capital AB, Fastighets AB Vasaström samt Perflo i Växjö AB.                     

Efter transaktionen kommer Acrinova att ha 3 969 748 st. aktier och ett aktiekapital på 3 969 748 kronor.

Acrinova kommer att växa betydligt det närmaste året och beräknar att ha ett fastighetsvärde före utgången av 2016 på ca 500 miljoner kronor. Inom kort kommer tre fastighetsaffärer att presenteras.

Vi har nu genomfört ytterligare en apportemission och genom denna transaktion är genom denna transaktion skapar vi en trygg inkomstbas för fortsatt expansion. ”

För mer information kontakta

Göran Månsson

VD