Kommuniké vid extra bolagsstämma 2016-10-28

Vid extra bolagsstämma fattades följande beslut:

Beslut om uppdrag till styrelsen att fatta beslut om förvärv av SIG Invest AB (publ) org.nr. 556984-0456.

Stämman beslutade att ge i uppdrag till styrelsen att fatta beslut om att eventuellt förvärva 100 procent av aktierna i SIG Invest AB (publ) efter slutförda förhandlingar.

Beslut om antagande av ny bolagsordning enligt nedan.

  1. Gränserna för bolagets aktiekapital (§ 4 bolagsordningen) ändras från lägst 2.000.000 kronor och högst 8.000.000 kronor till lägst 4.000.000 kronor och högst 16.000.000 kronor.
  2. Gränserna för bolagets antal aktier (§5 bolagsordningen) ändras från lägst 2.000.000 aktier och högst 8.000.000 aktier till lägst 4.000.000 aktier och högst 16.000.000 aktier.
  3. Tiden för kallelse till extra bolagstämma vid vilken frågor om ändring av bolagsordningen inte ska beslutas (§8 bolagsordningen) ändras från 2 veckor till 3 veckor innan den extra bolagsstämman ska äga rum.

Stämmans beslut under punkterna 1 – 2 är villkorade av att förvärvet av SIG Invest AB genomförs.

Stämman beslutade att skjuta på frågan om eventuell namnändring till ordinarie bolagsstämma.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission

Stämman beslutade, i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och kapital för företagsförvärv, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner och/eller preferensaktier som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier om 10.000.000 st. med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Ängelholm den 28 oktober 2016

STYRELSEN

För mer information kontakta

Ulf Wallén, VD

Telefon: 0708-30 79 90