Kommuniké vid extra bolagsstämma

VD:s redogörelse

Vi har nu genomfört en extra bolagsstämma i Acrinova. Den extra bolagsstämman står helt bakom styrelsen föreslag som redovisas nedan. Vi står inför stora förändringar i bolaget både när det gäller omfattning av verksamheten samt ägare. I ett kommande pressmeddelande beskrivs ägarförändringarna.

När det gäller verksamheten kommer vi att beskriva dessa i sin helhet i början av november 2015. Men en breddning av verksamheten mot förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter kommer att göras.

Vid extra bolagsstämman fattades följande beslut:

Beslut om att bredda verksamheten mot förvärv av fastigheter.

Stämman beslutade att inom ramen för bolagsordningen utöka verksamheten med förvärv och utveckling av fastigheter.

Beslut om val av styrelsen

Förslag om ny styrelse togs tillbaka av förslagsgivaren

Beslut om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande

Stämman beslutade om ett automatiskt inlösenförfarande i enlighet med vad som framgår av punkterna 9 a-c nedan. Samtliga beslut var villkorade av varandra och fattades tillsammans som ett beslut. Beslutet togs av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman. Ordförande konstaterade att den erforderliga majoriteten hade uppnåtts.

Mot beslutet röstade representanten för Sveriges Aktiesparare Riksförbund nej.

a)      Beslut om genomförande av uppdelning av aktier

Stämman beslutade att genomföra en uppdelning av Bolagets aktier, s.k. aktiesplit, varvid en befintlig aktie i Bolaget delas i två aktier. En av dessa aktier kommer att vara en s.k. inlösenaktie. Avstämningsdag för uppdelning av aktie skall vara, efter smärre justering, den 1 oktober 2015. Det totala antalet aktier i Bolaget kommer efter genomförd aktiesplit att uppgå till 2 471 378.

b)      Beslut om minskning av aktiekapital genom automatisk inlösen av aktier, samt

Stämman beslutade att aktiekapitalet skall minskas med 617 844,50 kronor genom indragning av 1 235 689 aktier för återbetalning till aktieägarna. De aktier som skall dras in utgörs av de aktier som efter genomförd uppdelning av aktie enligt ovan benämns inlösenaktier i Euroclear Sweden AB:s system. Betalning för varje inlösenaktie skall vara 12 kronor. Den totala inlösenlikviden uppgår därmed till högst 14 828 268 kronor. Styrelsen föreslår att handel i inlösenaktier skall ske under tiden från och med den 6 oktober 2015 till och med den 12 oktober 2015. Avstämningsdag för indragning av inlösenaktier skall vara den 14 oktober 2015. Betalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg senast den 16 oktober 2015.

c)       Beslut om ökning av aktiekapital genom fondemission

Stämman beslutade att återställa Bolagets aktiekapital till dess ursprungliga belopp genom att öka aktiekapitalet med 617 844,50 kronor genom fondemission, genom överföring från Bolagets fria egna kapital till Bolagets aktiekapital. Inga nya aktier skall ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid årsstämman för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB

Acrinova AB (publ)

Acrinova AB (publ) kommer framöver kontinuerligt att informera om verksamheten.

Nu börjar det nya Acrinova att ta fart och med nya starka ägare ser vi mycket ljust på framtiden. De nya ägarna kommer också att medverka till en ökad spridning av ägandet samt aktivt medverka till att handeln i aktien stimuleras.

Läs mer om Acrinova AB på bolagets hemsida: www.acrinova.se

Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se