Kvartalsrapport Q1 2015

Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed delårsrapport för första kvartalet 2015.

Sammanfattning perioden januari – mars 2015. Delårsrapporten är den första i företagets historia


  • Nettoomsättningen uppgick till 2 687 kkr 
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 257 kkr
  • Resultat efter finansiella rapporter uppgick till 811 kkr
  • Årets resultat uppgick till 601 kkr
     
  • Årets resultat per aktie uppgick till 0,49 kr 
  • Likvida medel (kassa, bank) uppgick vid perioden utgång till 5 202 kkr

VD-ord:

Acrinovas första delårsrapport är härmed lämnat. Vi följer stringent vår prognos och utvecklingsplan och är glada att vi nu kan presentera denna för marknaden.

Acrinova har för närvarande två helägda dotterbolag. Vissol AB har genom långtidskontrakt 15 455 m2 uthyrd yta och ger ett gott positivt kassaflöde som ger trygghet för hela koncernen.

Queenswall AB som planerar vårt nya område i södra Ängelholm är i ett expansivt skede. Vi har till marknaden nyligen kommunicerat ett förvärv och har erlagt slutlikvid för Norra Varalöv 31:2. Bygglov är inlämnat för en första byggnation på 13 800 m2 och investeringen är budgeterad till 85 miljoner kronor. För denna investering kommer Acrinova behöva göra en kapitalinjektion för kunna utveckla bolaget mot de uppsatta målen. I närtid kommer vi att kommunicera hur denna finansiering skall ske.

Klart är att vi har en plats på marknaden för den del av logistikmarknaden som e-handel utgör.

Rapporten är inte granskad av bolagetsrevisor.

Antalet utestående aktier 1 235 689 st
Aktiekapitalet är 1 235 689 kr. Kvotvärde 1 kr per aktie.
Aktien listades den 2 mars 2015 på AktieTorget (www.aktietorget.se) med beteckningen ACRI.
Nästa rapport tillfälle är den 17 juli 2015.

För ytterligare information kontakta
VD Göran Månsson

070 5917190

goran.