Niomånadersrapport 2016

(Se niomånadersrapport som bifogad pdf-fil)

Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed delårsrapport för de första nio månaderna 2016.

 

Sammanfattning perioden juli – september 2016.

 • Nettoomsättningen uppgick till 11 255 tkr (1).
 • Rörelseresultatet uppgick till 622 tkr (-360).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 583 tkr (-360).
 • Periodens resultat uppgick till 3 281 tkr (-360).
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,81 kr (-0,29).
 • Eget kapital per aktie uppgick till 36,14 kr (46,39)
 • Likvida medel (kassa, bank) uppgick vid perioden utgång till 12 094 tkr (57 496) 

Sammanfattning perioden januari – september 2016.

 • Nettoomsättningen uppgick till 15 779 tkr (91).
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 044 tkr (-960).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 4 817 tkr (25 334).
 • Periodens resultat uppgick till 4 417 tkr (25 334).
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 1,64 kr (23,62).
 • Eget kapital per aktie uppgick till 36,14 kr (46,39). 
 • Likvida medel (kassa, bank) uppgick vid perioden utgång till 12 094 tkr (57 496).

   

VD kommenterar
Som ny VD för Acrinova är det glädjande att få presentera denna niomånadersrapport. Bolaget följer sin tillväxtstrategi. Sedan jag började den 1 juni har vi redan hunnit förvärva och tillträda två nya fastigheter. Koncernen har nu en bra intjäningsförmåga och genererar positiva kassaflöden. Detta är viktigt för att ha en bra grund att stå på när vi skall utveckla bolagets olika verksamhetsområden. Eftersom de nyförvärvade fastigheterna och det nya verksamhetsområdet fastighetsförvaltning förvärvades 1 juni, är de bara med i delårsrapporten med fyra månaders resultat. För att marknadsanpassa vår rapportering, kommer vi att redovisa enligt IFRS från och med Q4 2016.

VD Ulf Wallén

0708 30 79 90