Registrering av riktad nyemission genomförd

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag att den riktade nyemission till Malmöhus Invest AB om sammanlagt 150 000 aktier som meddelades genom pressmeddelande den 3 juli 2019, nu är registrerad på Bolagsverket. Registreringen har skett i två omgångar om vardera 75 000 aktier. Efter registreringen uppgår antalet aktier i bolaget till
14 823 684 stycken och aktiekapitalet uppgår till 4 941 228,00 SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD,
0708-30 79 90  

www.acrinova.se

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.