Styrelsen i Acrinova beslutar om företrädesemission om cirka 130 MSEK och tidigarelägger Q1-rapport

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION I VILKEN DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. 

I samband med det förvärv av fyra fastigheter som offentliggjorts genom separat pressmeddelande (”Förvärvet”) har styrelsen i Acrinova AB (publ) (”Acrinova” eller ”Bolaget”) beslutat att genomföra företrädesemission av B-aktier om cirka 130 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är villkorad av att en extra bolagsstämma i Bolaget godkänner styrelsens beslut. Bolagets största aktieägare och samtliga av Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare har förbundit sig att teckna sina respektive pro-rata-andelar i Företrädesemissionen motsvarande cirka 64 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har styrelsen i Acrinova beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för det första kvartalet 2021 till den 3 maj 2021.

Företrädesemissionen i sammandrag

  • Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera del av den kontanta delen av Förvärvet samt att finansiera ytterligare fastighetsförvärv och möjliggöra fortsatt expansiv tillväxt. Emissionen görs som ett naturligt steg mot Acrinovas finansiella mål om att vid utgången av 2021 inneha ett fastighetsbestånd med ett värde om minst 1,5 miljarder SEK.
  • Företrädesemissionen omfattar högst 11 798 591 B-aktier. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget vid fullteckning cirka 130 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 11 SEK per B-aktie.
  • Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter beräknas infalla den 7 maj 2021. Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter beräknas vara den 5 maj 2021 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter beräknas vara den 6 maj 2021.
  • Teckningsperioden beräknas löpa under perioden 11-25 maj 2021.
  • Handel i teckningsrätter av serie B beräknas pågå under perioden 11-20 maj 2021 på Nasdaq First North Premier Growth Market.
  • Bolagets största aktieägare tillsammans med samtliga av Bolagets aktieägande styrelseledamöter och ledande befattningshavare har förbundit sig att teckna sina pro-rata-andelar i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 64 procent av Företrädesemissionen.
  • Företrädsemissionen är villkorad av att en extra bolagsstämma i Bolaget godkänner styrelsens beslut. Den extra bolagsstämman är planerad att hållas den 6 maj 2021 och kallelse kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen
Acrinova är ett fastighetsbolag med huvudkontor i Malmö och med fokus på fastigheter i Södra Sverige, främst i Öresundsregionen. Genom ett strategiskt fokus på fastigheter med hög utvecklingspotential skapar Acrinova långsiktigt hållbara värden, för såväl samhällen som aktieägare. Sedan starten har Bolaget byggt upp en portfölj med ett fastighetsvärde om cirka 895 MSEK och en årlig omsättning om cirka 110 MSEK.

Sedan 2015 har Bolaget varit noterat för att kunna dra fördel av kapitalmarknaden för tillväxtsatsningar, och kunna använda aktien som ett betalmedel vid förvärv. Under 2019 valde Bolaget att genomföra ett listbyte till Nasdaq First North Premier som ett led i att öka kännedomen kring Bolaget samt för att förbereda Bolaget för en övergång till Nasdaqs reglerade marknad. Genom hela resan har grundarna valt att fortsatt investera kapital i Bolaget och är idag kvar som storägare i Bolaget.

Idag, den 19 april 2021, ingick Acrinova avtal om förvärv av fyra fastigheter, Markören 7 och Företaget 6 i Lund, Pukslagaren Västra 4 i Helsingborg och Östra Spång 6:7 I Örkelljunga, även känd som Skåneporten. Mer information om Förvärvet har offentliggjorts genom separat pressmeddelande. För att finansiera del av den kontanta delen av Förvärvet har styrelsen beslutat att genomföra Företrädesemissionen. Den del av Företrädesemissionen som omfattas av teckningsförbindelser tillsammans med Bolagets befintliga kassa och banklån täcker med marginal den kontanta delen av Förvärvet. Del av köpeskillingen betalas även genom en riktad kvittningsemission om 1 500 000 B-aktier till säljarna (”Kvittningsemissionen”). De aktier som emitteras inom ramen för Kvittningsemissionen medför ingen rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen.

Likviden från Företrädsemissionen kommer även att användas till ytterligare fastighetsförvärv som en del i arbetet att uppnå Bolagets målsättning att vid utgången av 2021 inneha ett fastighetsbestånd till ett värde om minst 1,5 miljarder SEK.

Villkor och ytterligare information om Företrädesemissionen
De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Acrinova erhåller en (1) teckningsrätt av serie B för varje, på avstämningsdagen, innehavd aktie, oavsett aktieslag. Sju (7) teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av två (2) nya B-aktier. Teckningskursen per B-aktie uppgår till 11 SEK.

Totalt kommer högst 11 798 591 B-aktier emitteras inom ramen för Företrädesemissionen, motsvarande ett emissionsbelopp om cirka 130 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Avstämningsdag för rätt till teckningsrätter beräknas vara den 7 maj 2021. Teckningsperioden beräknas löpa från och med den 11 maj till och med den 25 maj 2021, med en rätt för Bolaget att förlänga tecknings- och betalningsperioden. Teckning av nya B-aktier utan stöd av teckningsrätter kommer vara möjligt under samma tidsperiod.

Handel i betald tecknad aktie av serie B (BTA B) beräknas att äga rum på Nasdaq First North Premier Growth Market från och med den 11 maj till och med den 3 juni 2021. Efter dess kommer BTA B att omvandlas till B-aktier. Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen, information om teckningsförbindelser samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som avses offentliggöras omkring den 7 maj 2021.

Genom Företrädesemissionen kommer högst 11 798 591 B-aktier att emitteras, vilket medför att antalet aktier i Bolaget kan ökas från 41 295 070 aktier, varav 20 647 535 A-aktier och 20 647 535 B-aktier, till högst 54 593 661 aktier, varav 20 647 535 A-aktier och 33 946 126 B-aktier, efter Företrädesemissionen och Kvittningsemissionen. Bolagets aktiekapital kan genom Företrädesemissionen öka med högst cirka 3 932 863,57 SEK, från cirka 13 765 022,99 SEK till högst cirka 18 197 886,54 SEK efter Företrädesemissionen och Kvittningsemissionen. Utspädningen för de aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att uppgå till högst cirka 21,6 procent av antalet aktier och högst cirka 4,9 procent av antalet röster, beräknat på antalet aktier efter Kvittningsemissionen.

Indikativ tidplan för Företrädesemissionen

Datum Händelse
3 maj Offentliggörande av Q1-rapport
5 maj Sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter
6 maj Första dag för handel exklusive rätt till teckningsrätter
6 maj Extra bolagsstämma med beslut om Företrädsemissionen
7 maj Offentliggörande av prospekt
7 maj Avstämningsdag för rätt till teckningsrätter
11 – 25 maj Teckningsperiod
11 – 20 maj Handel i teckningsrätter av serie B
11 maj – 3 juni Handel i BTA B
31 maj Likviddag
9 juni Första dag för handel med nya B-aktier

Tidigareläggande av Q1-rapport
I syfte att ge samtliga aktieägare och marknaden uppdaterad finansiell information inför Företrädesemissionen har styrelsen i Acrinova beslutat att tidigarelägga publiceringen av delårsrapporten för det första kvartalet 2021 till den 3 maj 2021, från tidigare planerat datum den 12 maj 2021.

Rådgivare
Avanza Bank AB (publ) agerar Sole Coordinator och Bookrunner och Advokatfirman Vinge agerar legal rådgivare till Acrinova i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  


www.acrinova.se

Denna information är sådan information som Acrinova AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2021 klockan 08.05 CEST.

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post:

Acrinova är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag verksamt i södra Sverige och med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv, projektutveckling och förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.