Styrelsens förslag till beslut på Acrinova AB bolagsstämma den 25 februari 2015

Som tidigare kommunicerats kommer Acrinova AB att hålla bolagsstämma den 25 februari 2015 kl 09.00. Styrelsen för bolaget lämnar här sitt förslag till beslut för punkterna 8. b) och 9 – 16 i dagordningen. OBS att adressen är Tåstrupsvägen 2, 262 63 Ängelholm

8. b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Förslag: Att utdela 1,25 kr per aktie. (1 235 689 aktier)

9. Fastställande av antal ledamöter

Förslag: Fyra st. varav ordförande oberoende.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

Förslag: Arvode till styrelseordförande ett basbelopp och till styrelseledamöter ½ basbelopp. Arvode enligt faktura till revisor.

11. Val av styrelseledamöter

Förslag: Att utse Claes Olsson till styrelseordförande och Stefan Axelsson till ledamot (se bilaga 1) omval av Johan Widström och Göran Månsson som ledamöter.

12. Val av revisor

Förslag: Omval av Rickard Juhlin, Grant Thornton.

13. Förslag till beslut om riktlinjer om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Förslag: VD erhåller för tiden 1 mars 2016 till nästa bolagsstämma max 40 000 kr i månaden i lön samt pensionsförmån motsvarande 10 % av lönen.

14. Styrelsen förslag till bemyndigande om nyemissioner.

Förslag: Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner och/eller preferensaktier som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier om 2 000 000 st. med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Skälet till att styrelsen önskar ha möjligheten att besluta om nyemission utan aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar ha möjligheten att söka ytterligare kapital både hos befintliga aktieägare och externa investerare. För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget och/eller preferensaktier, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

15. Styrelsens förslag av ändring i Bolagsordning

Förslag: Ändring av §4 Aktiekapital. Bolagets aktiekapital skall vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

§5 Antal aktier. Antalet aktier skall vara lägst 2 000 000 st och högst 8 000 000 st.

16. Styrelsens förslag om förvärv av Ankan 12 i Ängelholm.

Förslag: Acrinova förvärvar fastigheten Ankan 12 i Ängelholm enligt värdering av oberoende värderingsman. Eftersom fastigheten förvärvas från en större aktieägare föreslås att beslutet fattas av bolagsstämman.

Styrelsen

Göran Månsson
VD