Styrelsens förslag till beslut på Acrinova AB’s årsstämma den 28 april 2017

Som tidigare kommunicerats kommer Acrinova AB (publ) att hålla årsstämma den 28 april 2017  kl 08.30. Styrelsen för bolaget lämnar här sitt fullständiga förslag till beslut för punkterna 10, 11 och 12 i den föreslagna dagordningen.

Pkt 10                 Val av styrelseledamöter.

Förslag: Att utse Mats Nilstoft och Ylwa Karlgren till ledamöter samt omval av Claes Olsson som ordförande och Johan Widström som ledamot. (Se bilaga 1 resp 2 för CV)

Pkt 11                 Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission

Förslag: Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och kapital för företagsförvärv, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst 2 500 000 aktier eller konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner eller preferensaktier som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av eller innebär utgivande av maximalt 2 500 000 aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Skälet till att styrelsen önskar ha möjligheten att besluta om nyemission utan aktieägarnas företrädesrätt är att kunna söka ytterligare kapital både hos befintliga aktieägare och externa investerare. För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier eller konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner eller preferensaktier, finner styrelsen det lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Pkt 12                 Ny bolagsordning

Förslag: Ändring av § 8 att lyda enligt nedan:

§ 8 Sammankallande av bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman, dock att kallelse till extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen inte ska behandlas får utfärdas senast två veckor före stämman. Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Upplysning om att kallelse har skett görs i Dagens Industri. Den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma. Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). För att få deltaga på bolagsstämma krävs föranmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen.

Styrelsen