Styrelsens uttalande

Styrelsen i Acrinova AB (publ) föreslår att extra bolagsstämman den 10 maj fattar beslut om att förvärva samtliga utestående aktier i Norama Asset Management AB 556806-3381.

Förvärvet sker genom en apportemission av 1 300 000 aktier för värdering av 37,50 kr per aktie. Denna kurs är ca 12 % högre än dagsaktuella kurs. Den totala köpeskillingen är 48 750 000 kr.

Norama Asset Management (NAM) AB är en stor aktör inom fastighetsutveckling, teknisk förvaltning och ekonomi/administration och har på senare tid tagit många nya kontrakt bland annat med Sydsvenska Hem AB. NAM har ca 30 medarbetare och verkar i stora delar av södra Sverige.

”Att förvärva NAM betyder att Acrinova uppnår en position och en plattform som vi inte hade kunnat göra på egen hand. Förvärvet skapar stabilitet även om ränteläget förändras till det sämre. Genom att betala med egna aktier har vi möjlighet att bli ett stabilt och vinstrikt bolag. Vi har värderat bolaget utifrån nuvarande och stigande lönsamhet, motsvarande ca 4,2 ggr 2017 års budget inkl. det egna kapitalet.” säger Göran Månsson.

Då affären sker med några av Acrinova större ägare är förvärvet villkorat av beslut på en extra bolagsstämma.

Vidare föreslår styrelsen den extra bolagsstämman att utöka bemyndigandet till nyemissioner att omfatta ytterligare två miljoner aktier till totalt ett bemyndigande avseende 6 000 000 aktier. Allt inom de gränser som bolagsordningen medger.

För mer information kontakta

Göran Månsson

VD