Acrinova AB offentliggör bokslutskommuniké för helåret 2022

Acrinova Bokslutskommuniké 2022 framsida

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) publicerar härmed bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2022. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.acrinova.se).

VD Ulf Wallén kommenterar:

”Det fjärde kvartalet avrundar ett år som kröntes av listbytet till Nasdaq Stockholm – ett bevis på att Acrinova är ett kvalitativt fastighetsbolag som möter krav och förväntningar. Förvaltningsresultatet ligger fortfarande på en hög nivå, vilket är ett styrkebesked när marknaden präglas av ökade energikostnader och stigande räntor."

 

Sammanfattning av fjärde kvartalet (2022-10-01 – 2022-12-31)

 • Totala intäkter uppgick till 37 674 tkr (25 447). 
 • Hyresintäkter, som är en del av totala intäkter, uppgick till 32 793 tkr (21 825). 
 • Rörelseresultatet uppgick till 25 112 tkr (16 809). 
 • Förvaltningsresultatet uppgick 4 416 tkr (4 535). 
 • Periodens resultat uppgick till 4 946 tkr (25 405). 
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,08 kr (0,40). 

 

Sammanfattning av helåret 2022 (2022-01-01 – 2022-12-31)

 • Totala intäkter uppgick till 130 532 tkr (101 955). 
 • Hyresintäkter, som är en del av totala intäkter, uppgick till 119 990 tkr (72 345). 
 • Rörelseresultatet uppgick till 89 433 tkr (72 614). 
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 27 026 tkr (19 711). 
 • Räkenskapsårets resultat uppgick till 79 336 tkr (153 164). 
 • Räkenskapsårets resultat per aktie uppgick till 1,23 kr (2,89). 
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) uppgick till 15,10 kr (14,50). 
 • Soliditeten uppgick till 44,9% (47,8). 
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,09 ggr (2,32). 
 • Likvida medel (banktillgodohavanden) uppgick vid periodens utgång till 28 311 tkr (74 657).

 

Händelser under fjärde kvartalet 2022

 • Den 7 oktober startar Acrinova uthyrning av bostadslägenheter i Klippan.
 • Den 10 november offentliggörs delårsrapport Q3 2022.
 • Den 6 december meddelas att Nasdaq Stockholms bolagskommitté bedömer att Acrinova uppfyller gällande noteringskrav för notering på Nasdaq Stockholm och godkänner ansökan om upptagande till handel av bolagets aktier av serie A och serie B till handel på Nasdaq Stockholm.
 • Den 9 december offentliggör Acrinova prospekt i samband med listbytet till Nasdaq Stockholm.
 • Den 16 december inleds handeln i Acrinovas aktier på Nasdaq Stockholm.

 

Händelser efter periodens utgång

 • Den 16 januari meddelas att Stephanie Lilja, ny marknads- och hållbarhetsansvarig, tar plats i ledningsgruppen från och med 1 februari 2023. 
 • Den 3 februari meddelas att Lars Sonesson ersätter Cecilia Larsson som förvaltare i ledningsgruppen.
 • Den 7 februari meddelas att Acrinova har för avsikt att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om upp till 25 Mkr i syfte att finansiera tillväxt.

 

Förslag till vinstutdelning 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att en utdelning om 0,40 SEK per aktie lämnas för räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31 uppdelat på två utbetalningar.

 

Årsstämma och årsredovisning 
Årsstämma kommer att hållas den 28 april 2023 i Malmö. Årsredovisning för räkenskapsåret 2022 kommer att finnas tillgänglig för nedladdning via Bolagets hemsida (www.acrinova.se) senast tre veckor före årsstämman.

 

Kalendarium 
Årsredovisning                          2023-03-30

Årsstämma 2023                       2023-04-28 
Delårsrapport Q1                       2023-05-11 
Delårsrapport Q2                       2023-08-15 
Delårsrapport Q3                       2023-11-10 
Bokslutskommuniké 2023          2024-02-28

 

Denna information är sådan information som Acrinova AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2023 klockan 11.30 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90   


www.acrinova.se

Acrinova är en fastighetskoncern med fokus på kommersiella fastigheter i södra Sverige. Bolaget erbjuder helhetstjänster som ägare, förvaltare och utvecklare inom fastigheter. Acrinova har sitt huvudkontor i Malmö. Bolaget är sedan 2022 noterat på Nasdaq Stockholm.